Supply of IT Asset Disposal Services - Terms and Conditions

Terms and Conditions for the supply of IT asset disposal services

Deze algemene voorwaarden (zoals gewijzigd onder clausule 21.2) (“Voorwaarden”) regelen de levering van IT Asset Disposal (‘ITAD’)-services door Stone Computers Limited, geregistreerd in Engeland en Wales met nr. 02658501, statutair gevestigd te Granite One Hundred, Acton Gate, Stafford, Staffordshire ST18 9AA (“Stone“) aan de persoon/firma die dergelijke services afneemt (“Klant“). Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de klant probeert op te leggen of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze.

1. Interpretatie

In deze Voorwaarden: (i) omvat persoon een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een instantie zonder rechtspersoonlijkheid; (ii) een verwijzing naar Stone of de Klant omvat zijn/haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden; (iii) een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld en omvat alle ondergeschikte wetgeving; (iv) elke zin die door de termen inclusief of omvat wordt geïntroduceerd, moet illustratief zijn en mag de betekenis van de voorgaande woorden niet beperken; (v) een verwijzing naar geschreven of schriftelijke omvat e-mails, maar geen faxen; (vi) de termen ‘persoonsgegevens’, ‘betrokkene’, ‘verwerker’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerking’, ‘inbreuk op persoonsgegevens’, ‘pseudonimisering’, ‘bijzondere gegevenscategorieën’ en ‘toezichthoudende autoriteit’ hebben de betekenissen zoals uiteengezet in de gegevensbeschermingswet; en (vii) de volgende definities zijn van toepassing:

“Beleid aanvaardbaar gebruik”: het beleid aanvaardbaar gebruik (indien van toepassing) is van toepassing op de relevante Services, zoals uiteengezet op het Bestelformulier, of eventueel ander gebruiksbeleid zoals opgeleverd door Stone en van tijd tot tijd schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Klant.

“ADISA” Asset Disposal and Information Security Alliance Limited, een handelsorganisatie die certificeringsregelingen beheert.

“Affiliates”: elke vertegenwoordiger, werknemer, aannemer of onderaannemer van een partij of van de Groep van de partij.

“Toepasselijk recht”: de wetten van Engeland en Wales, evenals eventuele andere verplichte wet- en regelgeving, beleid, richtlijnen of industriële codes die van toepassing zijn op het uitvoeren van de verplichtingen van de Partijen volgens het Contract.

“Aangestelde agent”: betekent elke auditor of derde partij, formeel aangesteld door de Gegevensbeheerder om een reeks taken uit te voeren die verband houden met de validatie van de prestaties van de Gegevensverwerker

“Werkdag”: een andere dag dan zaterdag, zondag of nationale feestdag in Engeland.

“Veranderprocedure”: de procedure zoals uiteengezet in clausule 21.2.2.

“Betaalde ITAD-services” zijn elke service waarvan Stone de Klant op de hoogte stelt als zijnde belastbaar, inclusief (maar niet beperkt tot): incasso’s, waarbij minder dan 25 In aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld door de Klant, verbeterde gegevensverwijdering en extra werk vereist van Stone als gevolg van het niet verstrekken van BIOS-wachtwoord (en) door de Klant.

“Kosten”: eventuele kosten, door de Klant te betalen aan Stone, zoals uiteengezet op het Bestelformulier of zoals anderszins van tijd tot tijd door Stone beschikbaar gesteld.

“Vertrouwelijke informatie”: informatie van commerciële waarde, ongeacht de vorm of het medium, bekendgemaakt door een partij aan de andere partij, met inbegrip van commerciële of technische knowhow, technologie, informatie m.b.t. bedrijfsactiviteiten en -strategieën, informatie m.b.t. klanten, prijzen en marketinginformatie m.b.t. het bedrijf van de partijen, informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten worden beschouwd met het oog op de aard van de informatie en/of de omstandigheden van de bekendmaking.

“Contract”: elk contract (zoals gedefinieerd in clausule 2.1) tussen de Klant en Stone m.b.t. de IT Asset Disposal-services.

“Gegevensbeheerder”: alle gegevens die door de Gegevensverwerker namens de Gegevensbeheerder worden verwerkt onder de voorwaarden van deze gegevensverwerkingsovereenkomst.

“Klantencontent”: alle gegevens, documenten, tekst, tekeningen, grafieken, afbeeldingen of geluiden (tezamen met alle databases die daaruit bestaan) opgenomen in een medium, die aan Stone worden geleverd door of namens de Klant om haar plichten te vervullen volgens een Contract.

“Klantmaterialen”: alle materialen, andere apparatuur (inclusief bekabeling, netwerkinterfaces, voedingen en stroomadapters) en software, noodzakelijk voor Stone om haar plichten te vervullen onderhevig aan een Contract, voor zover hetzelfde uitdrukkelijk door Stone zal worden geleverd volgens het van toepassing zijnde Contract.

“Verplichtingen Klant”: de verplichtingen zoals beschreven in clausule 3.

“Personeel Klant”: werknemers, managers en vertegenwoordigers van de Klant, evenals werknemers, managers en vertegenwoordigers van een aannemer die activiteiten uitvoert namens de Klant, die geen Personeel van Stone betreffen.

“Gegevensbeheerder” : of “Verwerkingsverantwoordelijke” heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Informatie gegevensverwerking”: de volgende informatie, zoals aangegeven in de Bestelling: (i) het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de Verwerking; (ii) het type Persoonsgegevens dat wordt verwerkt; en (iii) de categorieën Gegevensonderwerpen.

“Gegevensverwerker” : of “Verwerker” heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Wetgeving inzake gegevensbescherming”: een wet, regelgeving, regel of andere bindende beperking met betrekking tot de bescherming van personen omtrent de Verwerking van hun Persoonsgegevens, waarvan een partij onderwerp is, waaronder de DPA en de AVG (voor zover van toepassing) en alle codes, praktijken of begeleiding zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het Kantoor van de Information Commissioner.

“Verklaring van capaciteit voor het opschonen van gegevens”: een document dat wordt bijgehouden door Stone waarin de huidige normen worden uiteengezet waaraan het bedrijf werkt met betrekking tot het wissen en vernietigen van gegevens, waarvan een kopie is opgenomen in Bijlage 1.

“Gegevensonderwerp”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Standaard”: een handeling of weglating van een partij of het niet kunnen uitvoeren van een party van een relevante verplichting volgens een Contract.

“Afleverlocatie”: de relevante locatie zoals vastgesteld op het Bestelformulier (indien van toepassing).

“DPA”: de Data Protection Act van 2018.

“Ingangsdatum”: Met betrekking tot de levering van Goederen, het aanbod van een bepaalde Service of licentie op Software, de Ingangsdatum voor hetzelfde gespecificeerde op het Bestelformulier of, indien niets is gespecificeerd, de ingangsdatum van het van toepassing zijnde Contract of, indien niets is gespecificeerd, de Startdatum van het van toepassing zijnde Contract.

“Noodonderhoud”: onderhoud voortkomend uit het vaststellen van een probleem dat met spoed moet worden opgelost voor de veiligheid of beveiliging, zoals aangegeven door het Toepasselijk Recht of zoals Stone naar eigen goeddunken kan bepalen.

“Groep”: elke entiteit die direct of indirect de controle heeft, onder de controle valt van of onder algemene controle valt van een partij, voor zolang een dergelijke controle bestaat. In het geval van bedrijven en ondernemingen betekent zeggenschap het uiteindelijk eigendom van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen, aandelen, belangen of het eigen vermogen in een entiteit; in het geval van een andere juridische entiteit, zal “zeggenschap” en “gecontroleerd” bestaan door de mogelijkheid om direct of indirect controle te hebben over het management en / of de activiteiten van de juridische entiteit.

“AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), OJ L 119/1, 4.5.2016, samen met de implementatie van het bovenstaande in de Britse wetgeving. Elke verwijzing naar “artikelen” zijn verwijzingen naar de AVG.

“Initiële Termijn services”: met betrekking tot een onderdeel van de Services, de initiële termijn voor een dergelijk onderdeel zoals gespecificeerd op het Bestelformuluer, anders de Initiële Termijn.

“Initiële Termijn” de periode zoals beschreven op het Bestelformulier.

“Insolventie“: ​(a) de Klant schort betaling op of dreigt deze op te schorten van haar schulden of kan haar schulden niet betalen voor de gestelde datum of geeft aan de schulden niet te kunnen betalen of wordt geacht deze niet te kunnen betalen volgens deel 123 van de Insolventiewet van 1986 of wordt geacht deze schulden niet te kunnen betalen of dat het geen redelijk uitzicht heeft dit te kunnen binnen de betekenis van deel 268 van de Insolventiewet van 1986 of (in geval van een samenwerking) heeft een partner waarop het voornoemde van toepassing is; (b) de Klant begint onderhandelingen met alle of een groep van zijn schuldeisers met het oog op het herschikken van zijn schulden, of doet een voorstel voor / gaat een regeling aan met zijn schuldeisers; (c) een verzoekschrift is ingediend, een kennisgeving is gedaan, een besluit is genomen of een bevel is gegeven voor / in verband met de liquidatie van de Klant; (d) de Klant is het onderwerp van een faillissementsaanvraag of -beschikking; (e) een schuldeiser of lasthebber van de Klant beslag legt op of bezit neemt van, of een noodsituatie, executie, beslaglegging of ander proces wordt opgelegd of afgedwongen aan of gedagvaard tegen het geheel of een deel van zijn activa dat niet binnen 14 dagen is kwijtgescholden; (f) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een bevel wordt gedaan om een bewindvoerder te benoemen, of er wordt kennis gegeven van het voornemen om een bewindvoerder te benoemen of er wordt een bewindvoerder aangesteld over de Klant; (g) een houder van een vlottende vergoeding over de activa van de Klant krijgt het recht om een administratieve curator aan te stellen of heeft deze aangesteld; (h) een persoon wordt gerechtigd om een curator te benoemen over de activa van de Klant of een curator wordt aangesteld over de activa van de Klant; (i) elke gebeurtenis analoog aan die genoemd in (a) – (h) hierboven in een ander rechtsgebied.

“Intellectuele Eigendomsrechten”: patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrecht en soortgelijke rechten, handelsmerken en servicemerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op handel, goodwill en het recht om te procederen, het recht op ontwerpen, databaserechten, rechten op het gebruik en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (waaronder knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle toepassingen en rechten om toe te passen en toe te kennen, verlengingen of uitbreidingen en rechten om het eigendom op dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijke rechten of vormen van bescherming op te eisen waar het onderwerp van is of waar het in de toekomst, waar dan ook ter wereld, onderdeel van kan zijn.

“Locatie”: de locatie voor de uitvoering van de van toepassing zijnde Services, zoals uiteengezet op het Bestelformulier (indien van toepassing) of eventuele andere locatie, zoals van tijd tot tijd schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

“Minimumuitgave“: de minimumuitgave zoals uiteengezet op het Bestelformulier: (i) voor alle Services die Stone aanbiedt; of (ii) met betrekking tot de specifieke services waarvoor een minimumuitgave van toepassing is, zoals vermeld in het Bestelformulier.

“Bestelling”: Akkoord van de klant met de voorwaarden van een bestelformulier, dat een mededeling van de klant aan Stone kan bevatten waarin hij akkoord gaat met de voorwaarden, zoals het klikken op “Bestelling plaatsen” aan het einde van een e-mail die door Stone is verzonden met/verwijzend naar het bestelformulier of door inzending van bestelgegevens en/of afhaalverzoek via een online portal.

“Acceptatie Bestelling”: De aanvaarding door Stone van een Bestelling, die zal bestaan uit een mededeling van Stone aan de Klant waarin de Bestelling uitdrukkelijk wordt aanvaard.

“Bestelformulier”: Met betrekking tot IT Asset Disposal-services vormt het Bestelformulier het incassoverzoek, of het nu op papier, per e-mail of via het gebruik van online portalen, websites of de Stone 360-app bij Stone is ingediend.

“Toegestaan Doel”: het doel van de Gegevensverwerking, zoals verder uiteengezet in de Bijzonderheden Gegevensverwerking.

“Persistente organische verontreinigende stoffen” of “POP’s” verwijst naar de chemicaliën die zijn geïdentificeerd in de richtlijnen die zijn gepubliceerd door het Milieuagentschap.

“Persoonsgegevens”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Inbreuk Persoonsgegevens”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“In aanmerking komende activa” : IT-kernapparatuur in een werkende staat die ofwel een pc-basis, een alles-in-één pc, een laptop, een slimme mobiele telefoon, een tablet, een server of een switch is. In overleg kunnen per geval aanvullende items worden opgenomen als in aanmerking komende activa.

“Beveiligingseisen”: de eisen met betrekking tot de beveiliging van Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder, in het bijzonder, het zevende gegevensbeschermingsprincipe van de DPA en/of de maatregelen zoals uiteengezet in Artikel 32(1) van de AVG (rekening houdend met de kwesties beschreven in Artikel 32(2) van de AVG), zoals van toepassing.

“Servicecredits”: heeft betrekking tot een Service die wordt aangeboden door Stone, de som toekenbaar aan een fout van de Service Levels (indien van toepassing), zoals uiteengezet op het Bestelformulier of door wijziging toegevoegd volgens Clausule 21.2.

“Servicecreditlimiet”: heeft betrekking op een Service die door Stone wordt aangeboden volgens een Contract, de limiet van de ophoping van servicecredits (indien van toepassing), zoals uiteengezet op het Bestelformulier of door wijziging toegevoegd volgens Clausule 21.2.

“Service Levels”: heeft betrekking op een Service die door Stone wordt aangeboden volgens een Contract, de service levels zoals uiteengezet in deel 11 van deze Voorwaarden.

“Services” verwijst naar de IT Asset Disposal Services.

“Specificatie Services”: heeft betrekking op de IT Asset Disposal-services, de specificatie bestaat uit enkele of alle services die worden beschreven in deel 5 van deze Voorwaarden, zoals aangegeven op het Bestelformulier.

“Servicetermijn”: de termijn voor het leveren van de van toepassing zijnde Services (of waarbij verschillende onderdelen van de Services worden aangeboden voor verschillende termijnen, de termijn voor dat deel), zoals uiteengezet op het Bestelformulier.

“Standaard Tarieven”: De standaardtarieven van Stone voor de ITAD-diensten, zoals deze van tijd tot tijd door Stone beschikbaar worden gesteld.

“Startdatum”: zoals gedefinieerd in clausule 2.1.

“Personeel Stone”: De werknemers, directeuren en agenten van Stone, samen met werknemers, directeuren en agenten van een aannemer die activiteiten uitvoert namens Stone met betrekking tot de uitvoering van zijn verplichtingen onder het toepasselijke Contract.

“Toegangsverzoek Onderwerp”: een werkelijke of mogelijke onderwerp verzoekt toegang of kennisgeving of een klachtformulier (of namens een) Gegevensonderwerp, waarbij de rechten worden uitgeoefend volgens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Termijn” de periode die wordt beschreven in clausule 14.1.

“Derde partij”: betekent een partij die geen partij is bij het Contract, noch een Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker of Betrokkene, zoals de context dit voorschrijft.

“Jaar”: de periode van 12 kalendermaanden vanaf de van toepassing zijnde Ingangsdatum, en elke periode van 12 kalendermaanden daarna.

2. Basis van het contract

2.1. Elk Bestelformulier dat aan de Klant wordt verstrekt, vormt een uitnodiging tot behandeling door Stone.

2.2. Elk Bestelformulier, in combinatie met deze Voorwaarden, vormt een Gegevensverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de Gegevensverwerkingswetgeving.

2.3. Elke bestelling vormt een aanbod van de klant om de goederen te kopen en / of diensten te verlenen. Na ontvangst van een bestelling, zal Stone een orderbevestiging indienen bij de klant, die een contract vormt dat onderhevig is aan de voorwaarden van het toepasselijke bestelformulier en deze voorwaarden (“ contract ”). Indien de Bestelling (of enige andere correspondentie van de Klant) op enigerlei wijze in tegenspraak is met het Bestelformulier of een van deze Voorwaarden (“Tegenstrijdige voorwaarden“), zullen dergelijke Tegenstrijdige voorwaarden niet worden opgenomen, tenzij en voor zover een herzien Bestelformulier wordt uitgegeven. met een van de tegenstrijdige voorwaarden. Een contract komt onmiddellijk tot stand na het verzenden van een orderbevestiging naar de klant (“startdatum“).

2.4. Na de Startdatum kan een Contract alleen worden beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

2.5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het relevante Bestelformulier (of anderszins schriftelijk overeengekomen door Stone), is elk Bestelformulier slechts 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

2.6. Als er een inconsistentie is tussen een van de bepalingen van een Contract, is de volgende aflopende volgorde van prioriteit van toepassing: (i) het Bestelformulier zelf; en vervolgens (ii) deze Voorwaarden.

2.7. Elke partij garandeert dat: (i) zij de volledige capaciteit heeft om haar verplichtingen onder een Contract aan te gaan en uit te voeren; en (ii) elk Contract wordt uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van die partij.

2.8. De garanties uiteengezet in clausule 2.7 hierboven worden geacht door elke partij te worden herhaald met betrekking tot een Contract op de toepasselijke Startdatum voor hetzelfde.

2.9. Als vergoeding voor de betaling van de Kosten, zal Stone de Diensten verlenen in overeenstemming met het Contract, vanaf de toepasselijke Ingangsdatum.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

3.1. De klant zal:

3.1.1. alle noodzakelijke medewerking verlenen die redelijkerwijs vereist is met betrekking tot een Contract;

3.1.2. het verlenen van de hulp van het personeel van de klant die van tijd tot tijd redelijkerwijs door Stone kan worden gevraagd;

3.1.3. ervoor zorgen dat de voorwaarden van elk contract (inclusief eventuele specificaties) volledig en nauwkeurig zijn;

3.1.4. onmiddellijk reageren op elk verzoek om een beslissing, advies, informatie of instructie die Stone van tijd tot tijd kan indienen met betrekking tot een Contract;

3.1.5. niets te doen of toe te staan dat het bedrijf, de reputatie, het imago en / of de goodwill van Stone zal of kan schaden;

3.1.6. voldoen aan het beleid voor acceptabel gebruik (indien van toepassing);

3.1.7. de Services alleen gebruiken voor legale doeleinden en de Services niet gebruiken: (i) op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving; (ii) op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; (iii) met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of te proberen te schaden; (iv) om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat inbreuk maakt op het auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon, geweld of discriminatie promoot of anderszins een onwettige handeling bepleit, promoot of ondersteunt; (v) ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) te verzenden of te laten verzenden; (vi) willens en wetens gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden dat schadelijke code bevat; en (vii) niet (en zal niet proberen) de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van Stone te onderzoeken, scannen, penetreren of testen of om inbreuk te maken op een van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Stone, hetzij door passieve of opdringerige technieken, zonder Stone ‘ voorafgaande schriftelijke toestemming;

3.1.8. alle verplichtingen na te komen die in het Bestelformulier zijn uiteengezet, inclusief de toepasselijke goederenspecificatie / servicespecificatie;

3.1.9. ervoor te zorgen dat er alle noodzakelijke toestemmingen, licenties en toestemmingen zijn die nodig zijn om Stone toegang te geven tot en gebruik te maken van alle klantinhoud en klantmaterialen [en klantensoftware] en alle andere items die van toepassing kunnen zijn in verband met elk contract; en

3.1.10. als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en onderhouden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van zijn systemen naar de datacenters van Stone (of, indien van toepassing, het externe portaal waarmee Stone Services aan de Klant levert).

3.2. De Klant zal Stone alleen apparaten ter beschikking stellen waarop de Klant het juridische recht heeft. Door apparaten in een verzameling op te nemen, bevestigt de klant zowel de titel van het activum als de gegevens die zich op het apparaat bevinden. De Klant zal Stone vrijwaren (en vrijwaren) tegen alle verliezen die voortvloeien uit of verband houden met enige claim van een derde met betrekking tot de eigendom van apparaten of gegevens die door de Klant aan Stone zijn verstrekt.

3.3. De Klant, die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, zal Stone schriftelijk instrueren met behulp van methoden zoals uiteengezet in artikel 19.4 en 19.5. Indien nodig kan de Klant mondeling telefonisch instructies geven en Stone zal alle ontvangen redelijke instructies opvolgen. In dergelijke omstandigheden moet de klant bij de eerst beschikbare gelegenheid een schriftelijke bevestiging van dergelijke mondelinge instructies afgeven.

3.4. De klant aanvaardt dat de WEEE-richtlijn hem een zorgplicht oplegt voor de behandeling en opslag van AEEA die een maximaal hergebruikpotentieel als een compleet apparaat mogelijk maakt.

3.5. De klant zal, via het online reserveringssysteem van Stone, voorzien in nauwkeurige tellingen van de te verzamelen activa, zodat geschikt transport kan worden geregeld en de incassodocumentatie nauwkeurig kan worden gegenereerd. Eventuele toevoegingen of wijzigingen moeten ten minste 24 uur voorafgaand aan de geplande ophaling aan Stone worden gemeld, zodat het voorgestelde transport opnieuw kan worden beoordeeld en de daaruit voortvloeiende documentatiewijzigingen kunnen worden aangebracht. Aanvullingen worden niet aanvaard zonder voorafgaande kennisgeving.

3.6. De Klant zal de aangemelde activa verzamelen en opslaan voor inzameling, op een gemakkelijk toegankelijke locatie op de begane grond zonder enige toegangs-, parkeer- of laadbeperking. Activa moeten worden opgeslagen op een manier die bevorderlijk is voor verificatietellingen voordat ze op Stone-voertuigen worden geladen. De klant moet Stone ook de naam en contactgegevens verstrekken van een medewerker die naar behoren gemachtigd is om de inzamelings- en afvaloverdrachtdocumentatie te ondertekenen.

3.7. De Klant heeft de plicht om bij het incassopersoneel de activa die zijn overgedragen voor verwerking te verifiëren, zodat de volledige traceerbaarheid van de activa kan worden gehandhaafd. Dit is van juridisch belang voor alle activa die persoonlijke gegevens bevatten. Stone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gerapporteerde verschillen in hoeveelheden activa als deze niet zijn geverifieerd en overeengekomen op het moment van verzameling.

3.8. De Klant zal Stone op de hoogte stellen als het niet is toegestaan om hun collectie te laten plaatsvinden als onderdeel van een meerpuntscollectie. Stone zorgt ervoor dat alle meerpuntscollecties duidelijk gescheiden worden tijdens het transport.

3.9. De Klant zal Stone informeren indien het niet acceptabel is dat de ophaling door één enkele chauffeur wordt gedaan.

3.10. Niet-standaard artikelen (waarvoor geen categorie bestaat op het Bestelformulier) zullen aan Stone worden meegedeeld met zoveel mogelijk ondersteunende informatie om Stone in staat te stellen hun geschiktheid voor verzameling en verwerking te beoordelen. Stone zal ze van geval tot geval tariferen. basis.

3.11. De klant zal (indien geïmplementeerd) BIOS-wachtwoorden verwijderen voordat het wachtwoord wordt verzameld of aan Stone worden verstrekt; om toegang te krijgen tot relevante apparatuur voor het wissen van gegevens.

3.12. De klant zorgt ervoor dat datadragers zoals SD-kaarten, cd’s, USB-sticks en hardcopy-documenten; die het voornemens is te behouden, worden uit de activa verwijderd voor inzameling. Stone zal alle gegevens dragende media opschonen of vernietigen (zonder verdere verwijzing naar de Klant); gevonden in de verzamelde activa en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomst.

4. ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERWIJDERINGSDIENSTEN VAN IT-ACTIVA

4.1. De voorwaarden van deze clausule 4 zijn van toepassing op alle IT-verwijderingsdiensten voor activa die worden geleverd op grond van een contract.

4.2. Gedurende de van toepassing zijnde Servicetermijn zal Stone de van toepassing zijnde ITAD-services aan de Klant leveren in overeenstemming met de Servicespecificatie in alle materiële opzichten.

4.3. Stone zal redelijke inspanningen leveren om alle gezondheids-, veiligheids- en beveiligingseisen na te leven die van toepassing zijn op de locatie van de klant en die aan haar zijn meegedeeld voorafgaand aan de levering van de ITAD-diensten, op voorwaarde dat het niet aansprakelijk is onder het contract als, als gevolg van een dergelijke observatie, is het in strijd met een van zijn verplichtingen onder het Contract.

4.4. Stone zal al het mogelijke doen om alle relevante ITAD-services te leveren in overeenstemming met alle prestatiemaatstaven uiteengezet in het Bestelformulier met betrekking tot dergelijke ITAD-services.

4.5. Met betrekking tot de ITAD-services zal Stone redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de prestatiedata die zijn gespecificeerd in de servicespecificatie, maar dergelijke data zijn slechts schattingen en tijd is niet van essentieel belang voor de uitvoering van de ITAD-services.

4.6. Stone heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de ITAD-services die: (i) de aard of kwaliteit van de ITAD-services verbeteren; (ii) noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; (iii) het resultaat zijn van een inkoopprobleem; of (iv) de aard of kwaliteit van de ITAD-services niet wezenlijk negatief beïnvloeden, en Stone zal de klant in elk dergelijk geval op de hoogte stellen. Een dergelijke kennisgeving omvat alle variaties op de Kosten die Stone redelijkerwijs nodig acht in het licht daarvan.

4.7. Wanneer er een verzuim van de kant van de klant is, kan Stone (zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken) de uitvoering opschorten (en wordt hij ontheven van zijn prestatieverplichtingen) totdat de klant hetzelfde verhelpt.

5. IT Asset Disposal-services

5.1. De IT Asset Disposal-service die door Stone wordt geleverd, omvat een of meer van de services die worden uiteengezet in 5.2 tot 5.5 hieronder:

5.2. Administratie

5.2.1. Ter beschikking stellen van een online incassosysteem

5.2.2. Aanlevering van afhaalnota’s en overdracht van eigendomsformulieren voor activa

5.2.3. Levering van relevante afvaloverbrengingsbrieven en / of gevaarlijke vrachtbrieven, indien van toepassing

5.2.4. Organisatie van ophalingen op afgesproken data vanaf afgesproken locatie (s)

5.2.5. Afgifte van een verwijderingscertificaat

5.2.6. Uitgifte van een vermogensbeheerverslag, op verzoek van de klant, als een belastbaar rapport.

5.3. Vervoer

5.3.1. Veilige verzameling en transport van IT-middelen

5.3.2. Collectie chauffeurs achtergrond gecontroleerd en met behulp van GPS-gevolgde voertuigen uitgerust met paniekalarmen voor de bestuurder, impasses, cameratoezicht, telefoons, startonderbreker en alarm

5.3.3. Levering van IT-middelen aan verwerkingsfaciliteit

5.4. Gegevensverwerking

5.4.1. Identificatie van alle verzamelde gegevensdragers

5.4.2. Volledige traceerbaarheid van gegevensdragende media gedurende het hele proces

5.4.3. Wissen van gegevens en / of fysieke vernietiging van verzamelde gegevensdragers, indien van toepassing

5.4.4. SLA van 25 werkdagen vanaf het verzamelen tot het punt van gegevensverwijdering / mediavernietiging

5.5. Recycling van activa

5.5.1. Herinrichting en herbestemming van alle levensvatbare data-opgeschoonde activa

5.5.2. Recycling van materialen uit niet-herbruikbare activa

5.6. Verwijdering van POP’s (Persistent Organic Pollutants)

5.6.1. In overeenstemming met de persistente organische verontreinigende stoffen (Diverse wijzigingen) Regulations 2019 en de Environment Agency begeleiding daarop alle elektrische en elektronische apparatuur gefabriceerd vóór 1 ste januari 2009 moet worden beschouwd als dat POP’s bevat.

5.6.2. De verwijdering van afval dat POP’s bevat, vereist een gespecialiseerde verwijderingsmethode zoals gedefinieerd door het Milieuagentschap en is daarom een betaalde dienst.

5.7. Het vermogensbeheerrapport bevat de volgende informatie, tenzij alternatieve inhoud afzonderlijk tussen de partijen is overeengekomen; controller asset tags of andere identificerende referenties, merk apparatuur, model, serienummer en specificatie / configuratie, serienummer van de harde schijf. De Klant bevestigt dat het Asset Management Report vereist is door het relevante selectievakje in te vullen bij het aanvragen van een IT-asset collectie.

5.8. Stone zal ervoor zorgen dat alle inzamelingen worden gefaciliteerd met behulp van een voertuig uit zijn wagenpark dat voldoet aan de ADISA-vereisten.

5.9. De manier waarop de gegevens worden verwijderd, is afhankelijk van het mediatype, zoals beschreven in de Verklaring over de mogelijkheid tot opschoning van gegevens.

5.10. Het standaard opschonen van gegevens omvat het wissen van de basislijn in één doorgang.

5.11. Het versnipperen van magnetische en solid-state harde schijven van 6 mm is op aanvraag en tegen betaling beschikbaar.

5.12. Persoonsgegevens die aan Stone worden overgedragen in verband met het beheer van het account van een klant, worden bewaard en verwijderd zoals uiteengezet in de Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.stonegroup.co.uk/privacy-policy/. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat Persoonsgegevens die worden bewaard op IT-middelen of media waarop ITAD-services worden uitgevoerd, vertrouwelijk blijven door middel van gegevensversleuteling en / of apparaat- / mediabeveiliging.

5.13. De eigendomsoverdracht van de te vervreemden activa gaat over op Stone op het moment van verzameling. Alle gegevens over verzamelde activa blijven eigendom van de klant; die de wettelijke verantwoordelijkheid ervoor draagt als de gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.14. Activa die niet voldoen aan het proces voor het opschonen van gegevens, kunnen worden overgedragen aan een door ADISA of ADISA goedgekeurde derde voor reparatie en daaropvolgend wissen. Dit kan resulteren in een uitgebreide SLA voor het wissen / vernietigen van gegevens.

6. Kosten

6.1. Stone zal de standaarddienst voor het verwijderen van IT-activa, zoals vollediger beschreven in sectie 5 van deze voorwaarden, op een kostenneutrale basis leveren, op voorwaarde dat er minimaal 25 in aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld voor inzameling telkens wanneer Stone een locatie van een klant bezoekt. Als er minder dan 25 in aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld, behoudt Stone zich het recht voor om de klant de standaardtarieven in rekening te brengen.

6.2. Als er geen prijs is opgegeven voor een betalende ITAD-service, is dit:

6.2.1. de prijs zoals vermeld in de gepubliceerde prijslijst van Stone op de datum van levering van de relevante Goederen of de Startdatum voor het uitvoeren van de relevante Diensten; of

6.2.2. indien van toepassing met betrekking tot Diensten, op basis van tijd en materiaal in overeenstemming met de Standaardtarieven.

6.3. Als het redelijkerwijs duidelijk is dat een van de prijzen op het Bestelformulier onjuist is (“Duidelijke prijsfout“), moet de Klant Stone hiervan op de hoogte stellen. Wanneer Stone zich bewust wordt van een voor de hand liggende prijsfout, zal hij de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de fout samen met de juiste prijs (“Juiste prijs”). Na kennisgeving van de juiste prijs, zal deze prijs van toepassing zijn in plaats van de duidelijke prijsfout. Als de klant bezwaar maakt tegen de juiste prijs, kan hij het betreffende contract beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Stone.

6.4. Indien het niet nakomen van de verplichtingen van de klant in het contract (inclusief de verplichtingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden en het bestelformulier) leidt tot extra kosten voor Stone en / of verspilde tijd, kan Stone de klant de kosten in rekening brengen. hetzelfde op basis van tijd en materiaal. Om hetzelfde te berekenen, zijn de standaardtarieven van Stone van toepassing, tenzij andere tarieven zijn gespecificeerd in het bestelformulier.

6.5. Tenzij anders aangegeven in het toepasselijke Bestelformulier, zal Stone de Klant maandelijks achteraf factureren voor alle verschuldigde ITAD-diensten.

6.6. Indien Diensten niet zijn uitgevoerd als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant, kan Stone deze factureren op de datum waarop de levering / uitvoering werd geprobeerd.

6.7. De Klant zal elke factuur die behoorlijk opeisbaar is en door Stone aan hem wordt voorgelegd, binnen 30 dagen na factuurdatum betalen (met uitzondering van de kosten voor het verstrekken van Transition Assistance, die binnen 5 dagen na factuurdatum moeten worden betaald) aan een bank. rekening schriftelijk voorgedragen door Stone. Als Stone geen betaling heeft ontvangen die geldig verschuldigd is binnen die periode, en onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen die het heeft (maar onderhevig aan enige toepasselijke wet die op dat moment van kracht is en dit beperkt of uitsluit):

6.7.1. Stone kan van tijd tot tijd rente in rekening brengen over dergelijke verschuldigde bedragen tegen een jaarlijks tarief gelijk aan 4% over het dan geldende basisrentetarief van Barclays Bank, beginnend op de vervaldatum en doorlopend tot het volledig is betaald, zowel voor als erna. oordeel. Dergelijke rente zal dagelijks worden opgebouwd en elk kwartaal worden verrekend; en

6.7.2. Stone kan een administratieve vergoeding in rekening brengen die wordt bepaald op basis van de waarde van de niet ontvangen betaling, die als volgt wordt berekend:

Waarde van betaling niet ontvangen
Administratiekosten
Tot £999,99
£40
£1.000 tot £9.999,99
£70
£10.000 of meer
£100
6.8. Alle kosten vermeld of waarnaar wordt verwezen in een Contract zijn exclusief:

6.8.1. belasting over de toegevoegde waarde of andere verkoopbelastingen, die tegen het juiste tarief aan de factuur (en) van Stone zullen worden toegevoegd; en

6.8.2. alle verpakkings-, verzekerings- en transportkosten, die door de Klant worden betaald (tenzij uitdrukkelijk vermeld dat dit in de prijs op het Bestelformulier is inbegrepen).

6.9. Stone mag, zonder beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen, elk bedrag dat de Klant of een Gelieerde onderneming aan haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat Stone aan de Klant verschuldigd is.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Stone garandeert dat het alle noodzakelijke rechten heeft en zal blijven hebben in en op alle intellectuele eigendomsrechten die het beweert te verlenen aan de Klant op grond van een Contract. De klant garandeert Stone dat het bezit en het gebruik van materialen in overeenstemming met deze overeenkomst (inclusief materialen van derden die door de Klant aan Stone zijn geleverd) er niet toe leidt dat Stone inbreuk maakt op de rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, van een derde partij.

7.2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Stone en / of zijn licentiegevers alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ITAD-services bezitten.

7.3. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze Voorwaarden de Klant geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten of licenties op, in of met betrekking tot de Goederen, Diensten, Resellersoftware of enige gerelateerde documentatie.

7.4. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Stone en / of zijn licentiegevers alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ITAD-services bezitten. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld of zoals nodig is om de verplichtingen van Stone onder een Contract na te komen, verlenen deze Voorwaarden Stone geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten of licenties op of met betrekking tot enige Klantinhoud.

7.5. Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beletsel dat Stone bij de bevordering van zijn eigen bedrijf algemene kennis of expertise gebruikt die is opgedaan bij de uitvoering van een Contract, op voorwaarde dat dergelijk gebruik geen Vertrouwelijke informatie die in strijd is met clausule 8 of inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten.

8. Vertrouwelijkheid

8.1. Elke partij kan toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, elk lid van haar Groep of een van haar Gelieerde ondernemingen om haar verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen. De vertrouwelijke informatie van een partij omvat geen informatie die:

8.1.1. is of wordt publiekelijk bekend anders dan door een handeling of nalatigheid van de ontvangende partij;

8.1.2. vóór de openbaarmaking in het rechtmatige bezit van de andere partij was;

8.1.3. rechtmatig aan de ontvangende partij wordt bekendgemaakt door een derde zonder beperking van openbaarmaking; of

8.1.4. wordt onafhankelijk ontwikkeld door de ontvangende partij, welke onafhankelijke ontwikkeling kan worden aangetoond door middel van schriftelijke bewijsstukken.

8.2. Onder voorbehoud van clausule 8.4 hieronder, zal elke partij de Vertrouwelijke Informatie van de ander (met inbegrip van dergelijke informatie afkomstig van een van haar Gelieerde ondernemingen of enig ander lid van de Groep) vertrouwelijk houden en, tenzij wettelijk vereist, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan een derde partij, of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van zijn verplichtingen onder een Contract.

8.3. Elke partij zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft, niet wordt bekendgemaakt of verspreid door haar werknemers of agenten in strijd met deze Voorwaarden, behalve aan andere leden van haar Groep, haar Gelieerde ondernemingen of haar professionele adviseurs. .

8.4. Een partij mag Vertrouwelijke informatie vrijgeven voor zover het vereist is dat dergelijke Vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt door de wet, door een overheids- of andere regelgevende autoriteit of door een rechtbank of andere autoriteit met een bevoegd rechtsgebied, op voorwaarde dat, voor zover het wettelijk is toegestaan om dit te doen het stelt de andere partij dus zo veel mogelijk op de hoogte van een dergelijke openbaarmaking en, waar kennisgeving van openbaarmaking niet verboden is en wordt gedaan in overeenstemming met deze clausule 8.4, houdt het rekening met de redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot de inhoud. van een dergelijke openbaarmaking.

8.5. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor enig verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie veroorzaakt door een niet-verbonden derde partij.

8.6. Stone erkent dat de Klantgegevens de vertrouwelijke informatie van de Klant zijn.

8.7. Stone mag zijn betrokkenheid bij de Klant bekendmaken voor zijn eigen marketingdoeleinden, en een dergelijke publicatie vormt geen onwettige openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie voor de doeleinden van deze clausule 8.

9. Regelingen voor gegevensbescherming

9.1. De partijen erkennen dat de feitelijke afspraak tussen hen de classificatie van elke partij dicteert met betrekking tot de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Partijen verwachten echter dat de Klant zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke en Stone zal optreden als Verwerker en in elk geval:

9.1.1. Stone zal een verwerkingsverantwoordelijke zijn wanneer het Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt met betrekking tot het beheer van het Contract en het beheer van zijn Klantaccounts; en

9.1.2. Stone zal een Verwerker zijn wanneer het Persoonsgegevens Verwerkt in verband met de Gegevensverwerkingsgegevens in verband met het uitvoeren van zijn verplichtingen onder een Contract.

9.2 Stone zal zich houden aan, en ervoor zorgen dat alle Gelieerde ondernemingen, de bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming naleven met betrekking tot alle Persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in verband met een Contract.

9.3. Het is Stone toegestaan om Derde onderaannemers aan te stellen en om Persoonsgegevens aan hen bekend te maken voor Verwerking in overeenstemming met het relevante Contract, op voorwaarde dat het recht van de onderaannemer om de Persoonsgegevens te Verwerken automatisch eindigt bij het verstrijken of beëindigen (voor wat dan ook reden) van het betreffende Contract waarvoor de onderaannemer is ingeschakeld.

10. Verplichtingen voor gegevensverwerking

10.1. Voor zover Stone optreedt als Verwerker voor en namens de Klant, zal hij:

10.1.1. Persoonsgegevens verwerken voor en namens de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen, en alleen in overeenstemming met de voorwaarden van dat Contract en alle gedocumenteerde instructies van de Klant;

10.1.2. de Klant onmiddellijk (en in elk geval binnen 24 uur nadat hij hiervan op de hoogte was) op de hoogte stellen als hij van mening is (of redelijkerwijs had moeten weten) dat een van de schriftelijke instructies van de Klant in strijd is met de Gegevensbeschermingswetgeving;

10.1.3. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en handhaven die voldoende zijn om te voldoen aan ten minste de verplichtingen die aan de Klant worden opgelegd door de Beveiligingsvereisten;

10.1.4. alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid en integriteit te waarborgen van elk Stone-personeel dat toegang zal hebben tot de Persoonsgegevens;

10.1.5. ervoor zorgen dat de toegang tot de Persoonsgegevens beperkt is tot alleen die leden van Stone ‘Personeel die deze nodig hebben om Stone’ verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen;

10.1.6. de Klant onmiddellijk (en in elk geval binnen 2 werkdagen) op de hoogte stellen na ontvangst van een Toegangsverzoek voor een Betrokkene of correspondentie van de Britse Information Commissioner’s Office of een andere Europese autoriteit voor gegevensbescherming, en zal samen met dergelijke kennisgevingen een kopie van dergelijke Toegangsverzoek of correspondentie van de betrokkene en redelijke details van de omstandigheden die ertoe hebben geleid; en

10.2. met betrekking tot een Toegangsverzoek voor een Betrokkene, geen Persoonsgegevens vrijgeven als reactie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant.

10.3. Verwerker verwerkt de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend namens en in opdracht van de Verantwoordelijke in overeenstemming met de Verwerkingswetgeving. Alle verwerkingsactiviteiten zullen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk.

10.4. Het volgende beschrijft de reikwijdte en het doel van de gegevensverwerking die door Stone wordt uitgevoerd bij het uitvoeren van ITAD-services. Mocht de klant op de hoogte zijn van aanvullende categorieën of doeleinden, dan moet de klant deze aan Stone identificeren voordat de levering van ITAD-services begint.

Type Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens
Categorieën van betrokkenen
Werknemers, publiek, klanten, leveranciers, studenten, kinderen
Doel van de verwerking
Veilig wissen van gegevens op IT-apparatuur of media of vernietiging van apparatuur of media wanneer wissen niet mogelijk is
Duur van de verwerking
 Verwerkt binnen 25 werkdagen na aankomst op de verwerkingsfaciliteit
10.5. Wanneer Stone zich bewust wordt (of redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn) van een feitelijke of vermoede Inbreuk op Persoonsgegevens, zal het:

10.5.1. de Klant zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur op de hoogte stellen, inclusief details over hoe de inbreuk plaatsvond en welke Persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd;

10.5.2. alle maatregelen implementeren die nodig zijn om de veiligheid van gecompromitteerde Persoonsgegevens te herstellen; en

10.5.3. de klant helpen bij het doen van kennisgevingen aan het Britse Information Commissioner’s Office en de betrokken Betrokkenen.

10.6. Behalve voor zover vereist door Toepasselijk recht, zal Stone bij beëindiging van een Contract om welke reden dan ook, of eerder indien de Klant hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven, de Verwerking van alle Persoonsgegevens staken en deze retourneren en / of permanent en veilig vernietigen, zodat het is niet langer opvraagbaar (zoals schriftelijk voorgeschreven door de Klant) alle Persoonsgegevens en alle kopieën in zijn bezit of beheer (en het zal de Klant een certificaat bezorgen dat is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger om te bevestigen dat hij dit heeft gedaan). Indien de klant een dergelijk verzoek indient voorafgaand aan de beëindiging van een Contract, en het dient om de verplichtingen van Stone daaronder te verhinderen of te voorkomen, zal het Contract worden voortgezet ondanks dergelijke verminderde prestaties, en zullen de kosten die zijn betaald of die zullen worden betaald niet daardoor worden beïnvloed.

11. VEILIGHEID VAN VERWERKING EN SERVICENIVEAUS

11.1. Stone garandeert dat het passende technische en organisatorische maatregelen neemt om een passend beschermingsniveau voor de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke te waarborgen dat overeenkomt met het risico. Hierbij moet rekening worden gehouden met de stand van de techniek, implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, evenals de variërende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Deze maatregelen omvatten onder meer de volgende:

11.1.1. Het pseudonimiseren en versleutelen van gegevens;

11.1.2. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de systemen, diensten en gegevens van de controller permanent te waarborgen in verband met de verwerking;

11.1.3. Een proces voor de regelmatige beoordeling, beoordeling, evaluatie en bewijs van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen met het oog op het waarborgen van de beveiliging van de verwerking.

11.2. Stone verbindt zich ertoe, voorafgaand aan de aanvang van de verwerking van de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke, op verzoek aan de Verantwoordelijke het bewijs te leveren dat zij de gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de gegevens die worden verwerkt te beschermen. Dit bewijs zou de accreditatie van zijn gegevensverwerkingsdienst kunnen zijn door een door de industrie erkend accreditatieschema. Stone verbindt zich ertoe deze gedurende de looptijd van het Contract te onderhouden.

11.3. Stone verbindt zich ertoe dat naarmate technologie en bedreigingen evolueren, door middel van voortdurende beoordeling, de technische en organisatorische maatregelen op hun geschiktheid zullen worden beoordeeld. Vanwege deze beoordeling is het Stone toegestaan alternatieve, adequate maatregelen te nemen, indien deze niet onder het beveiligingsniveau van de bij aanvang van de Overeenkomst overeengekomen maatregelen vallen. Alle alternatieve maatregelen zijn onderworpen aan de voorgaande clausules van deze overeenkomst en worden voorgelegd aan de Verantwoordelijke volgens 11.1 en 11.2.

11.4. Stone streeft ernaar om te voldoen aan de hieronder gedefinieerde serviceniveaus:

Omschrijving
Service Level
Alle ophaalverzoeken worden binnen 48 uur na ontvangst bevestigd
95%
Beantwoord een standaardvraag binnen 24 uur
95%
Standaard ophaling binnen 10 werkdagen
95%
Afgifte van het verwijderingscertificaat binnen 5 werkdagen na verwijdering
95%
Verwerking voltooid binnen 25 werkdagen na ontvangst van het apparaat op de verwerkingsfaciliteit
95%
Uitgifte van Asset Management Report (indien gevraagd) binnen 5 werkdagen na verwerking
95%
11.5. De prestaties worden gecontroleerd door Stone om ervoor te zorgen dat de service voldoet aan de gedefinieerde serviceniveaus. De klant kan maximaal één beoordelingsvergadering per kalendermaand vragen om de prestaties te beoordelen.

11.6. Kennisgevingen van klachten met betrekking tot serviceniveaus moeten in eerste instantie worden ingediend bij de contactpersoon van de Stone-administratie die wordt vermeld in sectie 19.

12. WET VRIJHEID VAN INFORMATIE

12.1. Als de klant een verzoek ontvangt op grond van de Freedom of Information Act 2000 (” FOIA “) of een vergelijkbare wetgeving die de openbaarmaking van informatie die hij bezit met betrekking tot Stone kan vereisen (ongeacht of dergelijke informatie vertrouwelijke informatie is of niet), moet de klant zal Stone onmiddellijk informeren over:

12.1.1. de aanvraag;

12.1.2. de mening van de Klant over het al dan niet bekendmaken van informatie met betrekking tot Stone;

12.1.3. of (en zo ja, wanneer) de Klant voornemens is de openbaarmaking te doen. Indien de Klant in eerste instantie niet van plan is de openbaarmaking te doen, maar later van gedachten verandert, zal de Klant Stone hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

12.2. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen informatie zal onthullen met betrekking tot of verstrekt door Stone als een van de uitzonderingen op de verplichtingen om informatie te verstrekken onder FOIA (of gelijkaardige wetgeving) van toepassing is.

12.3. De klant zal Stone ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen dat hij van plan is om informatie vrij te geven, voorafgaand aan het vrijgeven van informatie onder FOIA (of gelijkaardige wetgeving).

12.4. De Klant stemt ermee in Stone op de hoogte te houden van de voortgang van elk verzoek waarop deze clausule 12 betrekking heeft.

12.5 Als de klant de hulp van Stone nodig heeft bij het afhandelen van een verzoek dat de klant mogelijk ontvangt onder FOIA of een soortgelijke wetgeving, stemt de klant ermee in om Stone de redelijke kosten te betalen die zijn gemaakt om de klant te helpen, inclusief de betaling voor zowel de personeelstijd die is besteed aan het verlenen van de hulp als eventuele uitbetalingen en kosten die Stone maakt.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1. Alle verklaringen of garanties (hetzij schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet door de wet, gewoonterecht of anderszins) behalve degene die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, worden hierbij uitgesloten. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, geeft Stone geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet, wettelijk en / of anderszins), en is Stone niet aansprakelijk met betrekking tot de geschiktheid van de Goederen, Diensten of in licentie gegeven. Software voor welk doel dan ook, ongeacht of een dergelijk doel aan Stone is bekendgemaakt.

13.2. De volgende bepalingen beschrijven de volledige financiële aansprakelijkheid van beide partijen (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de andere partij met betrekking tot:

13.2.1. elke schending van deze voorwaarden, op welke manier dan ook; en

13.2.2. elke voorstelling, verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief nalatigheid) die voortvloeit uit of in verband met een Contract.

13.3. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Stone of de klant uit voor:

13.3.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers;

13.3.2. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; en

13.3.3. enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

13.4. In het geval van een verzuim door Stone, zal de aansprakelijkheid van Stone met betrekking tot verlies of schade aan materiële eigendommen van de klant niet hoger zijn dan £100.000.

13.5. Behoudens clausules 13.3 en 13.4, zal de aansprakelijkheid van Stone met betrekking tot directe verlies of schade onder een Contract in een periode van 12 maanden niet hoger zijn dan:

13.5.1. een bedrag gelijk aan de totale Kosten die door de Klant zijn betaald en betaalbaar zijn aan Stone onder een dergelijk Contract gedurende de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim, of

13.5.2. £500.000

die aansprakelijkheid ontstaat echter met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken of schending van wettelijke plichten.

13.6. Onder voorbehoud van clausule 13.3, zal Stone in geen geval aansprakelijk zijn jegens de klant (hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins):

13.6.1. voor welk verlies dan ook (inclusief verlies van gegevens of verliezen als gevolg van schending van de vertrouwelijkheid) als gevolg van de uitvoering van de ITAD-services, op voorwaarde dat dergelijke services materieel zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Servicespecificatie;

13.6.2. voor enige schade veroorzaakt door fouten of weglatingen in enige informatie, instructies of scripts die door de Klant aan Stone zijn verstrekt, of door acties die door Stone op aanwijzing van de Klant zijn ondernomen;

13.6.3. voor enig verlies dat niet direct en natuurlijk voortvloeit uit de normale gang van zaken uit zijn eigen handelen of nalaten;

13.6.4. voor enig verlies van winst, inkomsten, gebruik, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of kansen of reputatieschade;

13.6.5. voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade;

13.6.6. voor zover enige vertraging bij het uitvoeren of niet nakomen van de verplichtingen van Stone te wijten is aan het niet nakomen door de Klant van zijn eigen verplichtingen onder een Contract of als vertraging het gevolg is van het niet voldoen aan redelijke verzoeken van Stone om instructies door de Klant. , informatie of actie die het vereist om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen; of

13.6.7. voor de gevolgen van enig handelen of nalaten van de Klant of het Klantpersoneel.

14. Looptijd en beëindiging

14.1. Elk Contract begint op de Ingangsdatum en loopt door voor de duur vermeld in de relevante Order (of totdat de levering van Goederen / uitvoering van Diensten is voltooid) (de ” Initiële termijn “), tenzij beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

14.2. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover zij beschikt, kan elke partij het betreffende Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:

14.2.1. de andere partij een bedrag dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is niet op de vervaldag betaalt en in gebreke blijft binnen 10 werkdagen nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld om een dergelijke betaling te verrichten;

14.2.2. de andere partij begaat een wezenlijke schending van enige andere voorwaarde van het Contract waarvan de schending onherstelbaar is of (indien herstelbaar) er niet in slaagt deze te verhelpen binnen een termijn van 10 Werkdagen nadat hij daartoe schriftelijk in kennis is gesteld (deze clausule 14.2.2 is alleen van toepassing als Servicecredits niet van toepassing zijn); of

14.2.3. de andere partij schendt herhaaldelijk een van de voorwaarden van het Contract op een manier die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat zijn gedrag in strijd is met de intentie of het vermogen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van het Contract.

14.3. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Stone beschikt, kan Stone elk Contract beëindigen als zich een Insolventiegebeurtenis voordoet.

14.4. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover het beschikt, kan Stone elk Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant als er een wijziging is in de zeggenschap over de Klant (in de zin van sectie 1124 van de Wet op de vennootschapsbelasting 2010) .

14.5. Onverminderd het eventuele recht op beëindiging dat Stone mogelijk heeft, heeft Stone het recht om Services zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten als:

14.5.1. er is een verzuim aan de zijde van de Klant; of

14.5.2. een van de gebeurtenissen uiteengezet in clausules 14.2, 14.3 of 14.4 vindt plaats met betrekking tot de Klant.

14.6. Stone kan een beroep doen op de opschorting om haar te ontheffen van de nakoming van een van zijn verplichtingen in elk geval voor zover de opschorting de nakoming door Stone van een van zijn verplichtingen verhindert of vertraagt en Stone is niet aansprakelijk voor enige kosten of geleden of geleden verliezen of opgelopen door de Klant die direct of indirect het gevolg is van een tekortkoming of vertraging door Stone om een van zijn verplichtingen uit te voeren zoals uiteengezet in deze clausule. Stone heeft het recht om gedurende de periode van enige opschorting te weigeren een door Stone gebruikt IP-adres vrij te geven dat door de Klant wordt gebruikt.

14.7. Wanneer Stone het recht verwerft om Diensten op grond van een Contract te beëindigen of op te schorten op grond van deze clausule14, zal dit recht zich uitstrekken tot alle andere Contracten die zijn gesloten tussen de partijen waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen, hetzij voorafgaand aan of volgend op het Contract waaronder het recht op beëindiging of opschorting ontstaan.

14.8. De klant kan het contract onmiddellijk beëindigen als er een duidelijke prijsfout is zoals beschreven in clausule 6.3.

15. Gevolgen van beëindiging

15.1. Bij beëindiging om welke reden dan ook:

15.1.1. alle rechten die op grond van het contract aan de klant zijn verleend, komen te vervallen;

15.1.2. voor alle duidelijkheid: alle rechten die aan de klant zijn verleend onder een eindgebruikersovereenkomst blijven in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomst;

15.1.3. de Klant zal alle activiteiten staken die door het Contract zijn toegestaan; en

15.1.4. de Klant zal alle aan Stone verschuldigde bedragen (inclusief bedragen op basis van tijd en materiaal voor onderhanden werk) onmiddellijk betalen zonder verrekening of aftrek.

15.2. Onder voorbehoud van de verplichtingen van Stone met betrekking tot elk ander Contract dat van kracht blijft:

15.2.1. elke partij zal apparatuur, eigendommen, documentatie en andere items (en alle kopieën daarvan) die toebehoren aan de andere partij retourneren en niet verder gebruiken; en

15.2.2. op voorwaarde dat alle aan Stone’s Group verschuldigde bedragen van de Customer’s Group zijn betaald, zal Stone aan de klant via Stone ‘FTP-site een kopie van alle klantgegevens in een algemeen leesbaar elektronisch formaat beschikbaar stellen voor een periode van niet meer dan 6 dagen na beëindiging . Na een dergelijke periode kan Stone alle Klantgegevens permanent verwijderen die zich op zijn systemen bevinden.

16. gebruik van derden

16.1. Stone behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden bij het leveren van de ITAD-diensten. Dergelijke derde partijen zullen ofwel geaccrediteerd zijn volgens de ADISA-normen of, in het geval van niet door ADISA geaccrediteerde derde partijen, zullen hun operationele procedures grondig worden gecontroleerd door Stone en gesanctioneerd door ADISA om te worden opgenomen op de lijst van goedgekeurde leveranciers.

16.2. Hieronder volgen specifieke gebieden waarin Stone momenteel gebruikmaakt van derden:

Oppervlakte
Details
Transportdiensten
In periodes waar veel vraag naar is, zal Stone gebruik maken van de diensten van een professioneel transportbedrijf met een wagenpark met een veiligheidsniveau dat in overeenstemming is met onze eigen normen.
16.3. Details van de huidige Derden die door Stone worden gebruikt bij het leveren van ITAD-diensten zullen op verzoek aan de Klant worden verstrekt.

17. opdracht

17.1. Geen van de partijen mag vrijelijk alle of enige van haar rechten of verplichtingen onder een Contract toewijzen, uitbesteden, in rekening brengen of anderszins op een andere manier handelen zonder de toestemming van de andere partij, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd.

17.2. De Klant stemt ermee in dat hij zal samenwerken en alle zaken zal ondernemen op kosten en kosten van Stone die nodig zijn om een Contract of delen daarvan te vernieuwen of toe te wijzen aan een derde partij wanneer daarom wordt gevraagd door de Klant.

18. Overmacht

18.1. Geen van de partijen zal een contract schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet nakomen van enige van zijn verplichtingen onder dat contract als een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten zijn redelijke controle liggen, inclusief stakingen; uitsluitingen of andere industriële geschillen (behalve met betrekking tot de eigen werknemers van die partij); actie van God; oorlog; herrie; burgerlijke commotie; naleving van enige wet of overheidsopdracht, regel, regelgeving of richtlijn; ongeluk; brand, overstroming, storm, epidemie of pandemie. In dergelijke omstandigheden heeft de betrokken partij recht op een redelijke verlenging van de tijd voor het nakomen van dergelijke verplichtingen, op voorwaarde dat als de periode van vertraging of niet-nakoming twee maanden duurt, de niet-getroffen partij het relevante contract kan beëindigen (samen met eventuele andere overeenkomst tussen de partijen) door middel van een schriftelijke kennisgeving van 10 werkdagen aan de andere partij.

19. Mededelingen

19.1. Stone-contacten die relevant zijn voor de ITAD-services zijn:

Functionaris voor gegevensbescherming
Chris Hykin ( [email protected]

Technical Services Director
Recycling Administratie
Becky Akers ( [email protected]

Recycling Coördinator
19.2. De klant dient contactnamen en e-mailadressen op te geven voor rollen die gelijkwaardig zijn aan die hierboven beschreven in de organisatie van de klant, met 10 werkdagen na verzending van een bestelformulier.

19.3. Eventuele wijzigingen in genoemde contactpersonen moeten zo snel mogelijk aan de andere partij worden meegedeeld.

19.4. Een kennisgeving die ingevolge het contract wordt gedaan, moet schriftelijk zijn, gericht aan de vestigingsplaats van de relevante partij, gericht aan de met name genoemde personen die geschikt zijn voor de aangelegenheid die wordt gecommuniceerd en zal: (i) persoonlijk worden afgeleverd; (ii) verzonden per e-mail; of (iii) verzonden via een vooraf betaalde speciale levering.

19.5. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen:

19.5.1. indien persoonlijk bezorgd, op het moment van bezorging;

19.5.2. in het geval van e-mail, op het moment van verzending, op voorwaarde dat een afleveringsbevestiging is verkregen waaruit blijkt dat de e-mail is afgeleverd; en

19.5.3. in het geval van een speciale levering, de datum waarop de levering plaatsvindt, zoals blijkt uit de bevestiging van de Royal Mail,

met dien verstande dat, als de ontvangst niet binnen de normale kantooruren op een werkdag valt, de levering wordt geacht te zijn wanneer het bedrijf de volgende keer begint op de plaats van ontvangst.

20. Geschillenbeslechting

20.1. Als er een geschil ontstaat uit of in verband met deze Voorwaarden of de uitvoering, geldigheid of afdwingbaarheid van een Contract (een “Geschil“), zullen de partijen de procedure volgen die in dit artikel 20 wordt uiteengezet:

20.1.1. elke partij zal de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van het geschil, met vermelding van de aard en de volledige bijzonderheden (een “Geschillenkennisgeving“), samen met relevante ondersteunende documenten. Na ontvangst van de Geschillenkennisgeving zullen de partijen te goeder trouw proberen het Geschil op te lossen; en

20.1.2 als de partijen om welke reden dan ook niet in staat zijn om het geschil binnen 20 Werkdagen na de betekening van de Geschillenkennisgeving op te lossen, zullen de partijen proberen het geschil te beslechten door bemiddeling in overeenstemming met de CEDR-modelbemiddelingsprocedure. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, wordt de mediator benoemd door CEDR Solve. Om de bemiddeling te starten, moet een partij een schriftelijke kennisgeving (een “ADR-kennisgeving“) doen aan de andere partij bij het geschil en om bemiddeling verzoeken. Een kopie van de ADR-kennisgeving moet naar CEDR Solve worden gestuurd. De bemiddeling start niet later dan 10 Werkdagen na de datum van de ADR-kennisgeving.

20.2. Als het geschil niet binnen 1 maand na de aanstelling van de bemiddelaar is opgelost, kan elke partij een gerechtelijke procedure starten, maar met dien verstande dat niets in deze clausule 20.2 een van beide partijen belet om door te gaan met een manier van alternatieve geschillenbeslechting zoals schriftelijk overeengekomen. van tijd tot tijd, of te allen tijde een voorlopige voorziening of andere voorlopige voorziening zoeken als zij redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om onherstelbare schade te voorkomen.

21. Algemeen

21.1. Een natuurlijke of rechtspersoon die geen partij is bij het contract heeft op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen rechten om de voorwaarden ervan af te dwingen. Deze clausule verandert niets aan enig recht of rechtsmiddel van een persoon dat bestaat of beschikbaar is op een andere manier dan op grond van die wet.

21.2. Variaties:

21.2.1. Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is elke variatie, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, aan het Contract alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Stone.

[wijzigingsprocedure invoegen]

21.2.2. Een verklaring van afstand van enig recht is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen verzuim of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder het Contract of door de wet vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch belet of beperkt de verdere uitoefening ervan. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Tenzij specifiek anders bepaald, zijn de rechten die voortvloeien uit het Contract cumulatief en sluiten de rechten voorzien door de wet niet uit.

21.3. De constructie, geldigheid en uitvoering van elk contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

21.4. Geen enkele vertraging of nalatigheid door de Klant bij het uitoefenen van een van zijn rechten of rechtsmiddelen onder een Contract of onder een Toepasselijk recht bij welke gelegenheid dan ook, zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van of een belemmering voor de uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of enig ander recht of rechtsmiddel. bij een andere gelegenheid.

21.5. In het geval dat een bepaling van een Contract nietig of niet-afdwingbaar is op grond van een bepaling van het Toepasselijk recht, zal het worden verwijderd en zullen de overige bepalingen hiervan volledig van kracht blijven en, indien nodig, zo worden gewijzigd zoals zal zijn. noodzakelijk is om voor zover mogelijk uitvoering te geven aan de oorspronkelijke bedoeling van het Contract.

21.6. Niets in een Contract is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen de partijen te vormen, noch vormt een partij de agent van de andere partij voor welk doel dan ook. Geen enkele partij heeft de bevoegdheid om op te treden als agent voor, of om de andere partij op enigerlei wijze te binden.

21.7. Elke partij verbindt zich jegens de andere partij dat zij niet, en zal ervoor zorgen dat haar werknemers, tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen onder een contract, niet willens en wetens deelnemen aan enige activiteit die een schending van de Bribery Act 2010 zou inhouden en dat zij een nalevingsprogramma dat is ontworpen om de naleving van de voorwaarden van de Bribery Act 2010 te waarborgen en beschikt over adequate procedures en zal deze in stand houden om te voorkomen dat een van haar externe aannemers of onderaannemers gedrag onderneemt dat zou leiden tot een strafbaar feit onder de Bribery Act 2010.

Bijlage 1: Verklaring van capaciteit voor gegevensopschoning

Om op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen, behoudt Stone zich het recht voor om de inhoud van deze Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Deze algemene voorwaarden (zoals gewijzigd onder clausule 21.2) (“Voorwaarden”) regelen de levering van IT Asset Disposal ('ITAD')-services door Stone Computers Limited, geregistreerd in Engeland en Wales met nr. 02658501, statutair gevestigd te Granite One Hundred, Acton Gate, Stafford, Staffordshire ST18 9AA ("Stone") aan de persoon/firma die dergelijke services afneemt ("Klant"). Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de klant probeert op te leggen of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze. 1. Interpretatie In deze Voorwaarden: (i) omvat persoon een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een instantie zonder rechtspersoonlijkheid; (ii) een verwijzing naar Stone of de Klant omvat zijn/haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden; (iii) een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld en omvat alle ondergeschikte wetgeving; (iv) elke zin die door de termen inclusief of omvat wordt geïntroduceerd, moet illustratief zijn en mag de betekenis van de voorgaande woorden niet beperken; (v) een verwijzing naar geschreven of schriftelijke omvat e-mails, maar geen faxen; (vi) de termen 'persoonsgegevens', 'betrokkene', 'verwerker', 'verwerkingsverantwoordelijke', 'verwerking', 'inbreuk op persoonsgegevens', 'pseudonimisering', 'bijzondere gegevenscategorieën' en 'toezichthoudende autoriteit' hebben de betekenissen zoals uiteengezet in de gegevensbeschermingswet; en (vii) de volgende definities zijn van toepassing: “Beleid aanvaardbaar gebruik”: het beleid aanvaardbaar gebruik (indien van toepassing) is van toepassing op de relevante Services, zoals uiteengezet op het Bestelformulier, of eventueel ander gebruiksbeleid zoals opgeleverd door Stone en van tijd tot tijd schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Klant. "ADISA" Asset Disposal and Information Security Alliance Limited, een handelsorganisatie die certificeringsregelingen beheert. “Affiliates”: elke vertegenwoordiger, werknemer, aannemer of onderaannemer van een partij of van de Groep van de partij. “Toepasselijk recht”: de wetten van Engeland en Wales, evenals eventuele andere verplichte wet- en regelgeving, beleid, richtlijnen of industriële codes die van toepassing zijn op het uitvoeren van de verplichtingen van de Partijen volgens het Contract. "Aangestelde agent": betekent elke auditor of derde partij, formeel aangesteld door de Gegevensbeheerder om een reeks taken uit te voeren die verband houden met de validatie van de prestaties van de Gegevensverwerker “Werkdag”: een andere dag dan zaterdag, zondag of nationale feestdag in Engeland. “Veranderprocedure”: de procedure zoals uiteengezet in clausule 21.2.2. "Betaalde ITAD-services" zijn elke service waarvan Stone de Klant op de hoogte stelt als zijnde belastbaar, inclusief (maar niet beperkt tot): incasso's, waarbij minder dan 25 In aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld door de Klant, verbeterde gegevensverwijdering en extra werk vereist van Stone als gevolg van het niet verstrekken van BIOS-wachtwoord (en) door de Klant. “Kosten”: eventuele kosten, door de Klant te betalen aan Stone, zoals uiteengezet op het Bestelformulier of zoals anderszins van tijd tot tijd door Stone beschikbaar gesteld. “Vertrouwelijke informatie”: informatie van commerciële waarde, ongeacht de vorm of het medium, bekendgemaakt door een partij aan de andere partij, met inbegrip van commerciële of technische knowhow, technologie, informatie m.b.t. bedrijfsactiviteiten en -strategieën, informatie m.b.t. klanten, prijzen en marketinginformatie m.b.t. het bedrijf van de partijen, informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten worden beschouwd met het oog op de aard van de informatie en/of de omstandigheden van de bekendmaking. “Contract”: elk contract (zoals gedefinieerd in clausule 2.1) tussen de Klant en Stone m.b.t. de IT Asset Disposal-services. "Gegevensbeheerder": alle gegevens die door de Gegevensverwerker namens de Gegevensbeheerder worden verwerkt onder de voorwaarden van deze gegevensverwerkingsovereenkomst. “Klantencontent”: alle gegevens, documenten, tekst, tekeningen, grafieken, afbeeldingen of geluiden (tezamen met alle databases die daaruit bestaan) opgenomen in een medium, die aan Stone worden geleverd door of namens de Klant om haar plichten te vervullen volgens een Contract. “Klantmaterialen”: alle materialen, andere apparatuur (inclusief bekabeling, netwerkinterfaces, voedingen en stroomadapters) en software, noodzakelijk voor Stone om haar plichten te vervullen onderhevig aan een Contract, voor zover hetzelfde uitdrukkelijk door Stone zal worden geleverd volgens het van toepassing zijnde Contract. “Verplichtingen Klant”: de verplichtingen zoals beschreven in clausule 3. “Personeel Klant”: werknemers, managers en vertegenwoordigers van de Klant, evenals werknemers, managers en vertegenwoordigers van een aannemer die activiteiten uitvoert namens de Klant, die geen Personeel van Stone betreffen. "Gegevensbeheerder" : of "Verwerkingsverantwoordelijke" heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. “Informatie gegevensverwerking”: de volgende informatie, zoals aangegeven in de Bestelling: (i) het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de Verwerking; (ii) het type Persoonsgegevens dat wordt verwerkt; en (iii) de categorieën Gegevensonderwerpen. "Gegevensverwerker" : of "Verwerker" heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. “Wetgeving inzake gegevensbescherming”: een wet, regelgeving, regel of andere bindende beperking met betrekking tot de bescherming van personen omtrent de Verwerking van hun Persoonsgegevens, waarvan een partij onderwerp is, waaronder de DPA en de AVG (voor zover van toepassing) en alle codes, praktijken of begeleiding zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het Kantoor van de Information Commissioner. “Verklaring van capaciteit voor het opschonen van gegevens”: een document dat wordt bijgehouden door Stone waarin de huidige normen worden uiteengezet waaraan het bedrijf werkt met betrekking tot het wissen en vernietigen van gegevens, waarvan een kopie is opgenomen in Bijlage 1. "Gegevensonderwerp": heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. “Standaard”: een handeling of weglating van een partij of het niet kunnen uitvoeren van een party van een relevante verplichting volgens een Contract. “Afleverlocatie”: de relevante locatie zoals vastgesteld op het Bestelformulier (indien van toepassing). “DPA”: de Data Protection Act van 2018. “Ingangsdatum”: Met betrekking tot de levering van Goederen, het aanbod van een bepaalde Service of licentie op Software, de Ingangsdatum voor hetzelfde gespecificeerde op het Bestelformulier of, indien niets is gespecificeerd, de ingangsdatum van het van toepassing zijnde Contract of, indien niets is gespecificeerd, de Startdatum van het van toepassing zijnde Contract. “Noodonderhoud”: onderhoud voortkomend uit het vaststellen van een probleem dat met spoed moet worden opgelost voor de veiligheid of beveiliging, zoals aangegeven door het Toepasselijk Recht of zoals Stone naar eigen goeddunken kan bepalen. “Groep”: elke entiteit die direct of indirect de controle heeft, onder de controle valt van of onder algemene controle valt van een partij, voor zolang een dergelijke controle bestaat. In het geval van bedrijven en ondernemingen betekent zeggenschap het uiteindelijk eigendom van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen, aandelen, belangen of het eigen vermogen in een entiteit; in het geval van een andere juridische entiteit, zal “zeggenschap” en “gecontroleerd” bestaan door de mogelijkheid om direct of indirect controle te hebben over het management en / of de activiteiten van de juridische entiteit. “AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), OJ L 119/1, 4.5.2016, samen met de implementatie van het bovenstaande in de Britse wetgeving. Elke verwijzing naar "artikelen" zijn verwijzingen naar de AVG. “Initiële Termijn services”: met betrekking tot een onderdeel van de Services, de initiële termijn voor een dergelijk onderdeel zoals gespecificeerd op het Bestelformuluer, anders de Initiële Termijn. “Initiële Termijn” de periode zoals beschreven op het Bestelformulier. "Insolventie": ​(a) de Klant schort betaling op of dreigt deze op te schorten van haar schulden of kan haar schulden niet betalen voor de gestelde datum of geeft aan de schulden niet te kunnen betalen of wordt geacht deze niet te kunnen betalen volgens deel 123 van de Insolventiewet van 1986 of wordt geacht deze schulden niet te kunnen betalen of dat het geen redelijk uitzicht heeft dit te kunnen binnen de betekenis van deel 268 van de Insolventiewet van 1986 of (in geval van een samenwerking) heeft een partner waarop het voornoemde van toepassing is; (b) de Klant begint onderhandelingen met alle of een groep van zijn schuldeisers met het oog op het herschikken van zijn schulden, of doet een voorstel voor / gaat een regeling aan met zijn schuldeisers; (c) een verzoekschrift is ingediend, een kennisgeving is gedaan, een besluit is genomen of een bevel is gegeven voor / in verband met de liquidatie van de Klant; (d) de Klant is het onderwerp van een faillissementsaanvraag of -beschikking; (e) een schuldeiser of lasthebber van de Klant beslag legt op of bezit neemt van, of een noodsituatie, executie, beslaglegging of ander proces wordt opgelegd of afgedwongen aan of gedagvaard tegen het geheel of een deel van zijn activa dat niet binnen 14 dagen is kwijtgescholden; (f) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een bevel wordt gedaan om een bewindvoerder te benoemen, of er wordt kennis gegeven van het voornemen om een bewindvoerder te benoemen of er wordt een bewindvoerder aangesteld over de Klant; (g) een houder van een vlottende vergoeding over de activa van de Klant krijgt het recht om een administratieve curator aan te stellen of heeft deze aangesteld; (h) een persoon wordt gerechtigd om een curator te benoemen over de activa van de Klant of een curator wordt aangesteld over de activa van de Klant; (i) elke gebeurtenis analoog aan die genoemd in (a) - (h) hierboven in een ander rechtsgebied. “Intellectuele Eigendomsrechten”: patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrecht en soortgelijke rechten, handelsmerken en servicemerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op handel, goodwill en het recht om te procederen, het recht op ontwerpen, databaserechten, rechten op het gebruik en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (waaronder knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle toepassingen en rechten om toe te passen en toe te kennen, verlengingen of uitbreidingen en rechten om het eigendom op dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijke rechten of vormen van bescherming op te eisen waar het onderwerp van is of waar het in de toekomst, waar dan ook ter wereld, onderdeel van kan zijn. “Locatie”: de locatie voor de uitvoering van de van toepassing zijnde Services, zoals uiteengezet op het Bestelformulier (indien van toepassing) of eventuele andere locatie, zoals van tijd tot tijd schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. "Minimumuitgave": de minimumuitgave zoals uiteengezet op het Bestelformulier: (i) voor alle Services die Stone aanbiedt; of (ii) met betrekking tot de specifieke services waarvoor een minimumuitgave van toepassing is, zoals vermeld in het Bestelformulier. “Bestelling”: Akkoord van de klant met de voorwaarden van een bestelformulier, dat een mededeling van de klant aan Stone kan bevatten waarin hij akkoord gaat met de voorwaarden, zoals het klikken op "Bestelling plaatsen" aan het einde van een e-mail die door Stone is verzonden met/verwijzend naar het bestelformulier of door inzending van bestelgegevens en/of afhaalverzoek via een online portal. “Acceptatie Bestelling”: De aanvaarding door Stone van een Bestelling, die zal bestaan uit een mededeling van Stone aan de Klant waarin de Bestelling uitdrukkelijk wordt aanvaard. “Bestelformulier”: Met betrekking tot IT Asset Disposal-services vormt het Bestelformulier het incassoverzoek, of het nu op papier, per e-mail of via het gebruik van online portalen, websites of de Stone 360-app bij Stone is ingediend. “Toegestaan Doel”: het doel van de Gegevensverwerking, zoals verder uiteengezet in de Bijzonderheden Gegevensverwerking. "Persistente organische verontreinigende stoffen" of "POP's" verwijst naar de chemicaliën die zijn geïdentificeerd in de richtlijnen die zijn gepubliceerd door het Milieuagentschap. "Persoonsgegevens": heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. "Inbreuk Persoonsgegevens": heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. "In aanmerking komende activa" : IT-kernapparatuur in een werkende staat die ofwel een pc-basis, een alles-in-één pc, een laptop, een slimme mobiele telefoon, een tablet, een server of een switch is. In overleg kunnen per geval aanvullende items worden opgenomen als in aanmerking komende activa. “Beveiligingseisen”: de eisen met betrekking tot de beveiliging van Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder, in het bijzonder, het zevende gegevensbeschermingsprincipe van de DPA en/of de maatregelen zoals uiteengezet in Artikel 32(1) van de AVG (rekening houdend met de kwesties beschreven in Artikel 32(2) van de AVG), zoals van toepassing. “Servicecredits”: heeft betrekking tot een Service die wordt aangeboden door Stone, de som toekenbaar aan een fout van de Service Levels (indien van toepassing), zoals uiteengezet op het Bestelformulier of door wijziging toegevoegd volgens Clausule 21.2. “Servicecreditlimiet”: heeft betrekking op een Service die door Stone wordt aangeboden volgens een Contract, de limiet van de ophoping van servicecredits (indien van toepassing), zoals uiteengezet op het Bestelformulier of door wijziging toegevoegd volgens Clausule 21.2. “Service Levels”: heeft betrekking op een Service die door Stone wordt aangeboden volgens een Contract, de service levels zoals uiteengezet in deel 11 van deze Voorwaarden. "Services" verwijst naar de IT Asset Disposal Services. “Specificatie Services”: heeft betrekking op de IT Asset Disposal-services, de specificatie bestaat uit enkele of alle services die worden beschreven in deel 5 van deze Voorwaarden, zoals aangegeven op het Bestelformulier. “Servicetermijn”: de termijn voor het leveren van de van toepassing zijnde Services (of waarbij verschillende onderdelen van de Services worden aangeboden voor verschillende termijnen, de termijn voor dat deel), zoals uiteengezet op het Bestelformulier. “Standaard Tarieven”: De standaardtarieven van Stone voor de ITAD-diensten, zoals deze van tijd tot tijd door Stone beschikbaar worden gesteld. “Startdatum”: zoals gedefinieerd in clausule 2.1. “Personeel Stone”: De werknemers, directeuren en agenten van Stone, samen met werknemers, directeuren en agenten van een aannemer die activiteiten uitvoert namens Stone met betrekking tot de uitvoering van zijn verplichtingen onder het toepasselijke Contract. “Toegangsverzoek Onderwerp”: een werkelijke of mogelijke onderwerp verzoekt toegang of kennisgeving of een klachtformulier (of namens een) Gegevensonderwerp, waarbij de rechten worden uitgeoefend volgens de Wetgeving inzake gegevensbescherming. “Termijn” de periode die wordt beschreven in clausule 14.1. "Derde partij": betekent een partij die geen partij is bij het Contract, noch een Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker of Betrokkene, zoals de context dit voorschrijft. “Jaar”: de periode van 12 kalendermaanden vanaf de van toepassing zijnde Ingangsdatum, en elke periode van 12 kalendermaanden daarna. 2. Basis van het contract 2.1. Elk Bestelformulier dat aan de Klant wordt verstrekt, vormt een uitnodiging tot behandeling door Stone. 2.2. Elk Bestelformulier, in combinatie met deze Voorwaarden, vormt een Gegevensverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de Gegevensverwerkingswetgeving. 2.3. Elke bestelling vormt een aanbod van de klant om de goederen te kopen en / of diensten te verlenen. Na ontvangst van een bestelling, zal Stone een orderbevestiging indienen bij de klant, die een contract vormt dat onderhevig is aan de voorwaarden van het toepasselijke bestelformulier en deze voorwaarden (“ contract ”). Indien de Bestelling (of enige andere correspondentie van de Klant) op enigerlei wijze in tegenspraak is met het Bestelformulier of een van deze Voorwaarden ("Tegenstrijdige voorwaarden"), zullen dergelijke Tegenstrijdige voorwaarden niet worden opgenomen, tenzij en voor zover een herzien Bestelformulier wordt uitgegeven. met een van de tegenstrijdige voorwaarden. Een contract komt onmiddellijk tot stand na het verzenden van een orderbevestiging naar de klant ("startdatum"). 2.4. Na de Startdatum kan een Contract alleen worden beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan. 2.5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het relevante Bestelformulier (of anderszins schriftelijk overeengekomen door Stone), is elk Bestelformulier slechts 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte. 2.6. Als er een inconsistentie is tussen een van de bepalingen van een Contract, is de volgende aflopende volgorde van prioriteit van toepassing: (i) het Bestelformulier zelf; en vervolgens (ii) deze Voorwaarden. 2.7. Elke partij garandeert dat: (i) zij de volledige capaciteit heeft om haar verplichtingen onder een Contract aan te gaan en uit te voeren; en (ii) elk Contract wordt uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van die partij. 2.8. De garanties uiteengezet in clausule 2.7 hierboven worden geacht door elke partij te worden herhaald met betrekking tot een Contract op de toepasselijke Startdatum voor hetzelfde. 2.9. Als vergoeding voor de betaling van de Kosten, zal Stone de Diensten verlenen in overeenstemming met het Contract, vanaf de toepasselijke Ingangsdatum. 3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 3.1. De klant zal: 3.1.1. alle noodzakelijke medewerking verlenen die redelijkerwijs vereist is met betrekking tot een Contract; 3.1.2. het verlenen van de hulp van het personeel van de klant die van tijd tot tijd redelijkerwijs door Stone kan worden gevraagd; 3.1.3. ervoor zorgen dat de voorwaarden van elk contract (inclusief eventuele specificaties) volledig en nauwkeurig zijn; 3.1.4. onmiddellijk reageren op elk verzoek om een beslissing, advies, informatie of instructie die Stone van tijd tot tijd kan indienen met betrekking tot een Contract; 3.1.5. niets te doen of toe te staan dat het bedrijf, de reputatie, het imago en / of de goodwill van Stone zal of kan schaden; 3.1.6. voldoen aan het beleid voor acceptabel gebruik (indien van toepassing); 3.1.7. de Services alleen gebruiken voor legale doeleinden en de Services niet gebruiken: (i) op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving; (ii) op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; (iii) met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of te proberen te schaden; (iv) om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat inbreuk maakt op het auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon, geweld of discriminatie promoot of anderszins een onwettige handeling bepleit, promoot of ondersteunt; (v) ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) te verzenden of te laten verzenden; (vi) willens en wetens gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden dat schadelijke code bevat; en (vii) niet (en zal niet proberen) de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van Stone te onderzoeken, scannen, penetreren of testen of om inbreuk te maken op een van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Stone, hetzij door passieve of opdringerige technieken, zonder Stone ' voorafgaande schriftelijke toestemming; 3.1.8. alle verplichtingen na te komen die in het Bestelformulier zijn uiteengezet, inclusief de toepasselijke goederenspecificatie / servicespecificatie; 3.1.9. ervoor te zorgen dat er alle noodzakelijke toestemmingen, licenties en toestemmingen zijn die nodig zijn om Stone toegang te geven tot en gebruik te maken van alle klantinhoud en klantmaterialen [en klantensoftware] en alle andere items die van toepassing kunnen zijn in verband met elk contract; en 3.1.10. als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en onderhouden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van zijn systemen naar de datacenters van Stone (of, indien van toepassing, het externe portaal waarmee Stone Services aan de Klant levert). 3.2. De Klant zal Stone alleen apparaten ter beschikking stellen waarop de Klant het juridische recht heeft. Door apparaten in een verzameling op te nemen, bevestigt de klant zowel de titel van het activum als de gegevens die zich op het apparaat bevinden. De Klant zal Stone vrijwaren (en vrijwaren) tegen alle verliezen die voortvloeien uit of verband houden met enige claim van een derde met betrekking tot de eigendom van apparaten of gegevens die door de Klant aan Stone zijn verstrekt. 3.3. De Klant, die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, zal Stone schriftelijk instrueren met behulp van methoden zoals uiteengezet in artikel 19.4 en 19.5. Indien nodig kan de Klant mondeling telefonisch instructies geven en Stone zal alle ontvangen redelijke instructies opvolgen. In dergelijke omstandigheden moet de klant bij de eerst beschikbare gelegenheid een schriftelijke bevestiging van dergelijke mondelinge instructies afgeven. 3.4. De klant aanvaardt dat de WEEE-richtlijn hem een zorgplicht oplegt voor de behandeling en opslag van AEEA die een maximaal hergebruikpotentieel als een compleet apparaat mogelijk maakt. 3.5. De klant zal, via het online reserveringssysteem van Stone, voorzien in nauwkeurige tellingen van de te verzamelen activa, zodat geschikt transport kan worden geregeld en de incassodocumentatie nauwkeurig kan worden gegenereerd. Eventuele toevoegingen of wijzigingen moeten ten minste 24 uur voorafgaand aan de geplande ophaling aan Stone worden gemeld, zodat het voorgestelde transport opnieuw kan worden beoordeeld en de daaruit voortvloeiende documentatiewijzigingen kunnen worden aangebracht. Aanvullingen worden niet aanvaard zonder voorafgaande kennisgeving. 3.6. De Klant zal de aangemelde activa verzamelen en opslaan voor inzameling, op een gemakkelijk toegankelijke locatie op de begane grond zonder enige toegangs-, parkeer- of laadbeperking. Activa moeten worden opgeslagen op een manier die bevorderlijk is voor verificatietellingen voordat ze op Stone-voertuigen worden geladen. De klant moet Stone ook de naam en contactgegevens verstrekken van een medewerker die naar behoren gemachtigd is om de inzamelings- en afvaloverdrachtdocumentatie te ondertekenen. 3.7. De Klant heeft de plicht om bij het incassopersoneel de activa die zijn overgedragen voor verwerking te verifiëren, zodat de volledige traceerbaarheid van de activa kan worden gehandhaafd. Dit is van juridisch belang voor alle activa die persoonlijke gegevens bevatten. Stone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gerapporteerde verschillen in hoeveelheden activa als deze niet zijn geverifieerd en overeengekomen op het moment van verzameling. 3.8. De Klant zal Stone op de hoogte stellen als het niet is toegestaan om hun collectie te laten plaatsvinden als onderdeel van een meerpuntscollectie. Stone zorgt ervoor dat alle meerpuntscollecties duidelijk gescheiden worden tijdens het transport. 3.9. De Klant zal Stone informeren indien het niet acceptabel is dat de ophaling door één enkele chauffeur wordt gedaan. 3.10. Niet-standaard artikelen (waarvoor geen categorie bestaat op het Bestelformulier) zullen aan Stone worden meegedeeld met zoveel mogelijk ondersteunende informatie om Stone in staat te stellen hun geschiktheid voor verzameling en verwerking te beoordelen. Stone zal ze van geval tot geval tariferen. basis. 3.11. De klant zal (indien geïmplementeerd) BIOS-wachtwoorden verwijderen voordat het wachtwoord wordt verzameld of aan Stone worden verstrekt; om toegang te krijgen tot relevante apparatuur voor het wissen van gegevens. 3.12. De klant zorgt ervoor dat datadragers zoals SD-kaarten, cd's, USB-sticks en hardcopy-documenten; die het voornemens is te behouden, worden uit de activa verwijderd voor inzameling. Stone zal alle gegevens dragende media opschonen of vernietigen (zonder verdere verwijzing naar de Klant); gevonden in de verzamelde activa en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomst. 4. ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERWIJDERINGSDIENSTEN VAN IT-ACTIVA 4.1. De voorwaarden van deze clausule 4 zijn van toepassing op alle IT-verwijderingsdiensten voor activa die worden geleverd op grond van een contract. 4.2. Gedurende de van toepassing zijnde Servicetermijn zal Stone de van toepassing zijnde ITAD-services aan de Klant leveren in overeenstemming met de Servicespecificatie in alle materiële opzichten. 4.3. Stone zal redelijke inspanningen leveren om alle gezondheids-, veiligheids- en beveiligingseisen na te leven die van toepassing zijn op de locatie van de klant en die aan haar zijn meegedeeld voorafgaand aan de levering van de ITAD-diensten, op voorwaarde dat het niet aansprakelijk is onder het contract als, als gevolg van een dergelijke observatie, is het in strijd met een van zijn verplichtingen onder het Contract. 4.4. Stone zal al het mogelijke doen om alle relevante ITAD-services te leveren in overeenstemming met alle prestatiemaatstaven uiteengezet in het Bestelformulier met betrekking tot dergelijke ITAD-services. 4.5. Met betrekking tot de ITAD-services zal Stone redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de prestatiedata die zijn gespecificeerd in de servicespecificatie, maar dergelijke data zijn slechts schattingen en tijd is niet van essentieel belang voor de uitvoering van de ITAD-services. 4.6. Stone heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de ITAD-services die: (i) de aard of kwaliteit van de ITAD-services verbeteren; (ii) noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; (iii) het resultaat zijn van een inkoopprobleem; of (iv) de aard of kwaliteit van de ITAD-services niet wezenlijk negatief beïnvloeden, en Stone zal de klant in elk dergelijk geval op de hoogte stellen. Een dergelijke kennisgeving omvat alle variaties op de Kosten die Stone redelijkerwijs nodig acht in het licht daarvan. 4.7. Wanneer er een verzuim van de kant van de klant is, kan Stone (zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken) de uitvoering opschorten (en wordt hij ontheven van zijn prestatieverplichtingen) totdat de klant hetzelfde verhelpt. 5. IT Asset Disposal-services 5.1. De IT Asset Disposal-service die door Stone wordt geleverd, omvat een of meer van de services die worden uiteengezet in 5.2 tot 5.5 hieronder: 5.2. Administratie 5.2.1. Ter beschikking stellen van een online incassosysteem 5.2.2. Aanlevering van afhaalnota's en overdracht van eigendomsformulieren voor activa 5.2.3. Levering van relevante afvaloverbrengingsbrieven en / of gevaarlijke vrachtbrieven, indien van toepassing 5.2.4. Organisatie van ophalingen op afgesproken data vanaf afgesproken locatie (s) 5.2.5. Afgifte van een verwijderingscertificaat 5.2.6. Uitgifte van een vermogensbeheerverslag, op verzoek van de klant, als een belastbaar rapport. 5.3. Vervoer 5.3.1. Veilige verzameling en transport van IT-middelen 5.3.2. Collectie chauffeurs achtergrond gecontroleerd en met behulp van GPS-gevolgde voertuigen uitgerust met paniekalarmen voor de bestuurder, impasses, cameratoezicht, telefoons, startonderbreker en alarm 5.3.3. Levering van IT-middelen aan verwerkingsfaciliteit 5.4. Gegevensverwerking 5.4.1. Identificatie van alle verzamelde gegevensdragers 5.4.2. Volledige traceerbaarheid van gegevensdragende media gedurende het hele proces 5.4.3. Wissen van gegevens en / of fysieke vernietiging van verzamelde gegevensdragers, indien van toepassing 5.4.4. SLA van 25 werkdagen vanaf het verzamelen tot het punt van gegevensverwijdering / mediavernietiging 5.5. Recycling van activa 5.5.1. Herinrichting en herbestemming van alle levensvatbare data-opgeschoonde activa 5.5.2. Recycling van materialen uit niet-herbruikbare activa 5.6. Verwijdering van POP's (Persistent Organic Pollutants) 5.6.1. In overeenstemming met de persistente organische verontreinigende stoffen (Diverse wijzigingen) Regulations 2019 en de Environment Agency begeleiding daarop alle elektrische en elektronische apparatuur gefabriceerd vóór 1 ste januari 2009 moet worden beschouwd als dat POP's bevat. 5.6.2. De verwijdering van afval dat POP's bevat, vereist een gespecialiseerde verwijderingsmethode zoals gedefinieerd door het Milieuagentschap en is daarom een betaalde dienst. 5.7. Het vermogensbeheerrapport bevat de volgende informatie, tenzij alternatieve inhoud afzonderlijk tussen de partijen is overeengekomen; controller asset tags of andere identificerende referenties, merk apparatuur, model, serienummer en specificatie / configuratie, serienummer van de harde schijf. De Klant bevestigt dat het Asset Management Report vereist is door het relevante selectievakje in te vullen bij het aanvragen van een IT-asset collectie. 5.8. Stone zal ervoor zorgen dat alle inzamelingen worden gefaciliteerd met behulp van een voertuig uit zijn wagenpark dat voldoet aan de ADISA-vereisten. 5.9. De manier waarop de gegevens worden verwijderd, is afhankelijk van het mediatype, zoals beschreven in de Verklaring over de mogelijkheid tot opschoning van gegevens. 5.10. Het standaard opschonen van gegevens omvat het wissen van de basislijn in één doorgang. 5.11. Het versnipperen van magnetische en solid-state harde schijven van 6 mm is op aanvraag en tegen betaling beschikbaar. 5.12. Persoonsgegevens die aan Stone worden overgedragen in verband met het beheer van het account van een klant, worden bewaard en verwijderd zoals uiteengezet in de Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.stonegroup.co.uk/privacy-policy/. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat Persoonsgegevens die worden bewaard op IT-middelen of media waarop ITAD-services worden uitgevoerd, vertrouwelijk blijven door middel van gegevensversleuteling en / of apparaat- / mediabeveiliging. 5.13. De eigendomsoverdracht van de te vervreemden activa gaat over op Stone op het moment van verzameling. Alle gegevens over verzamelde activa blijven eigendom van de klant; die de wettelijke verantwoordelijkheid ervoor draagt als de gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake gegevensbescherming. 5.14. Activa die niet voldoen aan het proces voor het opschonen van gegevens, kunnen worden overgedragen aan een door ADISA of ADISA goedgekeurde derde voor reparatie en daaropvolgend wissen. Dit kan resulteren in een uitgebreide SLA voor het wissen / vernietigen van gegevens. 6. Kosten 6.1. Stone zal de standaarddienst voor het verwijderen van IT-activa, zoals vollediger beschreven in sectie 5 van deze voorwaarden, op een kostenneutrale basis leveren, op voorwaarde dat er minimaal 25 in aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld voor inzameling telkens wanneer Stone een locatie van een klant bezoekt. Als er minder dan 25 in aanmerking komende activa beschikbaar worden gesteld, behoudt Stone zich het recht voor om de klant de standaardtarieven in rekening te brengen. 6.2. Als er geen prijs is opgegeven voor een betalende ITAD-service, is dit: 6.2.1. de prijs zoals vermeld in de gepubliceerde prijslijst van Stone op de datum van levering van de relevante Goederen of de Startdatum voor het uitvoeren van de relevante Diensten; of 6.2.2. indien van toepassing met betrekking tot Diensten, op basis van tijd en materiaal in overeenstemming met de Standaardtarieven. 6.3. Als het redelijkerwijs duidelijk is dat een van de prijzen op het Bestelformulier onjuist is ("Duidelijke prijsfout"), moet de Klant Stone hiervan op de hoogte stellen. Wanneer Stone zich bewust wordt van een voor de hand liggende prijsfout, zal hij de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de fout samen met de juiste prijs (“Juiste prijs”). Na kennisgeving van de juiste prijs, zal deze prijs van toepassing zijn in plaats van de duidelijke prijsfout. Als de klant bezwaar maakt tegen de juiste prijs, kan hij het betreffende contract beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Stone. 6.4. Indien het niet nakomen van de verplichtingen van de klant in het contract (inclusief de verplichtingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden en het bestelformulier) leidt tot extra kosten voor Stone en / of verspilde tijd, kan Stone de klant de kosten in rekening brengen. hetzelfde op basis van tijd en materiaal. Om hetzelfde te berekenen, zijn de standaardtarieven van Stone van toepassing, tenzij andere tarieven zijn gespecificeerd in het bestelformulier. 6.5. Tenzij anders aangegeven in het toepasselijke Bestelformulier, zal Stone de Klant maandelijks achteraf factureren voor alle verschuldigde ITAD-diensten. 6.6. Indien Diensten niet zijn uitgevoerd als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant, kan Stone deze factureren op de datum waarop de levering / uitvoering werd geprobeerd. 6.7. De Klant zal elke factuur die behoorlijk opeisbaar is en door Stone aan hem wordt voorgelegd, binnen 30 dagen na factuurdatum betalen (met uitzondering van de kosten voor het verstrekken van Transition Assistance, die binnen 5 dagen na factuurdatum moeten worden betaald) aan een bank. rekening schriftelijk voorgedragen door Stone. Als Stone geen betaling heeft ontvangen die geldig verschuldigd is binnen die periode, en onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen die het heeft (maar onderhevig aan enige toepasselijke wet die op dat moment van kracht is en dit beperkt of uitsluit): 6.7.1. Stone kan van tijd tot tijd rente in rekening brengen over dergelijke verschuldigde bedragen tegen een jaarlijks tarief gelijk aan 4% over het dan geldende basisrentetarief van Barclays Bank, beginnend op de vervaldatum en doorlopend tot het volledig is betaald, zowel voor als erna. oordeel. Dergelijke rente zal dagelijks worden opgebouwd en elk kwartaal worden verrekend; en 6.7.2. Stone kan een administratieve vergoeding in rekening brengen die wordt bepaald op basis van de waarde van de niet ontvangen betaling, die als volgt wordt berekend:
Waarde van betaling niet ontvangen Administratiekosten
Tot £999,99 £40
£1.000 tot £9.999,99 £70
£10.000 of meer £100
6.8. Alle kosten vermeld of waarnaar wordt verwezen in een Contract zijn exclusief: 6.8.1. belasting over de toegevoegde waarde of andere verkoopbelastingen, die tegen het juiste tarief aan de factuur (en) van Stone zullen worden toegevoegd; en 6.8.2. alle verpakkings-, verzekerings- en transportkosten, die door de Klant worden betaald (tenzij uitdrukkelijk vermeld dat dit in de prijs op het Bestelformulier is inbegrepen). 6.9. Stone mag, zonder beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen, elk bedrag dat de Klant of een Gelieerde onderneming aan haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat Stone aan de Klant verschuldigd is. 7. Intellectueel eigendom 7.1. Stone garandeert dat het alle noodzakelijke rechten heeft en zal blijven hebben in en op alle intellectuele eigendomsrechten die het beweert te verlenen aan de Klant op grond van een Contract. De klant garandeert Stone dat het bezit en het gebruik van materialen in overeenstemming met deze overeenkomst (inclusief materialen van derden die door de Klant aan Stone zijn geleverd) er niet toe leidt dat Stone inbreuk maakt op de rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, van een derde partij. 7.2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Stone en / of zijn licentiegevers alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ITAD-services bezitten. 7.3. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze Voorwaarden de Klant geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten of licenties op, in of met betrekking tot de Goederen, Diensten, Resellersoftware of enige gerelateerde documentatie. 7.4. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Stone en / of zijn licentiegevers alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ITAD-services bezitten. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld of zoals nodig is om de verplichtingen van Stone onder een Contract na te komen, verlenen deze Voorwaarden Stone geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten of licenties op of met betrekking tot enige Klantinhoud. 7.5. Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beletsel dat Stone bij de bevordering van zijn eigen bedrijf algemene kennis of expertise gebruikt die is opgedaan bij de uitvoering van een Contract, op voorwaarde dat dergelijk gebruik geen Vertrouwelijke informatie die in strijd is met clausule 8 of inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten. 8. Vertrouwelijkheid 8.1. Elke partij kan toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, elk lid van haar Groep of een van haar Gelieerde ondernemingen om haar verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen. De vertrouwelijke informatie van een partij omvat geen informatie die: 8.1.1. is of wordt publiekelijk bekend anders dan door een handeling of nalatigheid van de ontvangende partij; 8.1.2. vóór de openbaarmaking in het rechtmatige bezit van de andere partij was; 8.1.3. rechtmatig aan de ontvangende partij wordt bekendgemaakt door een derde zonder beperking van openbaarmaking; of 8.1.4. wordt onafhankelijk ontwikkeld door de ontvangende partij, welke onafhankelijke ontwikkeling kan worden aangetoond door middel van schriftelijke bewijsstukken. 8.2. Onder voorbehoud van clausule 8.4 hieronder, zal elke partij de Vertrouwelijke Informatie van de ander (met inbegrip van dergelijke informatie afkomstig van een van haar Gelieerde ondernemingen of enig ander lid van de Groep) vertrouwelijk houden en, tenzij wettelijk vereist, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan een derde partij, of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van zijn verplichtingen onder een Contract. 8.3. Elke partij zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft, niet wordt bekendgemaakt of verspreid door haar werknemers of agenten in strijd met deze Voorwaarden, behalve aan andere leden van haar Groep, haar Gelieerde ondernemingen of haar professionele adviseurs. . 8.4. Een partij mag Vertrouwelijke informatie vrijgeven voor zover het vereist is dat dergelijke Vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt door de wet, door een overheids- of andere regelgevende autoriteit of door een rechtbank of andere autoriteit met een bevoegd rechtsgebied, op voorwaarde dat, voor zover het wettelijk is toegestaan om dit te doen het stelt de andere partij dus zo veel mogelijk op de hoogte van een dergelijke openbaarmaking en, waar kennisgeving van openbaarmaking niet verboden is en wordt gedaan in overeenstemming met deze clausule 8.4, houdt het rekening met de redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot de inhoud. van een dergelijke openbaarmaking. 8.5. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor enig verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie veroorzaakt door een niet-verbonden derde partij. 8.6. Stone erkent dat de Klantgegevens de vertrouwelijke informatie van de Klant zijn. 8.7. Stone mag zijn betrokkenheid bij de Klant bekendmaken voor zijn eigen marketingdoeleinden, en een dergelijke publicatie vormt geen onwettige openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie voor de doeleinden van deze clausule 8. 9. Regelingen voor gegevensbescherming 9.1. De partijen erkennen dat de feitelijke afspraak tussen hen de classificatie van elke partij dicteert met betrekking tot de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Partijen verwachten echter dat de Klant zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke en Stone zal optreden als Verwerker en in elk geval: 9.1.1. Stone zal een verwerkingsverantwoordelijke zijn wanneer het Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt met betrekking tot het beheer van het Contract en het beheer van zijn Klantaccounts; en 9.1.2. Stone zal een Verwerker zijn wanneer het Persoonsgegevens Verwerkt in verband met de Gegevensverwerkingsgegevens in verband met het uitvoeren van zijn verplichtingen onder een Contract. 9.2 Stone zal zich houden aan, en ervoor zorgen dat alle Gelieerde ondernemingen, de bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming naleven met betrekking tot alle Persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in verband met een Contract. 9.3. Het is Stone toegestaan om Derde onderaannemers aan te stellen en om Persoonsgegevens aan hen bekend te maken voor Verwerking in overeenstemming met het relevante Contract, op voorwaarde dat het recht van de onderaannemer om de Persoonsgegevens te Verwerken automatisch eindigt bij het verstrijken of beëindigen (voor wat dan ook reden) van het betreffende Contract waarvoor de onderaannemer is ingeschakeld. 10. Verplichtingen voor gegevensverwerking 10.1. Voor zover Stone optreedt als Verwerker voor en namens de Klant, zal hij: 10.1.1. Persoonsgegevens verwerken voor en namens de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen, en alleen in overeenstemming met de voorwaarden van dat Contract en alle gedocumenteerde instructies van de Klant; 10.1.2. de Klant onmiddellijk (en in elk geval binnen 24 uur nadat hij hiervan op de hoogte was) op de hoogte stellen als hij van mening is (of redelijkerwijs had moeten weten) dat een van de schriftelijke instructies van de Klant in strijd is met de Gegevensbeschermingswetgeving; 10.1.3. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en handhaven die voldoende zijn om te voldoen aan ten minste de verplichtingen die aan de Klant worden opgelegd door de Beveiligingsvereisten; 10.1.4. alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid en integriteit te waarborgen van elk Stone-personeel dat toegang zal hebben tot de Persoonsgegevens; 10.1.5. ervoor zorgen dat de toegang tot de Persoonsgegevens beperkt is tot alleen die leden van Stone 'Personeel die deze nodig hebben om Stone' verplichtingen uit hoofde van een Contract na te komen; 10.1.6. de Klant onmiddellijk (en in elk geval binnen 2 werkdagen) op de hoogte stellen na ontvangst van een Toegangsverzoek voor een Betrokkene of correspondentie van de Britse Information Commissioner's Office of een andere Europese autoriteit voor gegevensbescherming, en zal samen met dergelijke kennisgevingen een kopie van dergelijke Toegangsverzoek of correspondentie van de betrokkene en redelijke details van de omstandigheden die ertoe hebben geleid; en 10.2. met betrekking tot een Toegangsverzoek voor een Betrokkene, geen Persoonsgegevens vrijgeven als reactie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant. 10.3. Verwerker verwerkt de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend namens en in opdracht van de Verantwoordelijke in overeenstemming met de Verwerkingswetgeving. Alle verwerkingsactiviteiten zullen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. 10.4. Het volgende beschrijft de reikwijdte en het doel van de gegevensverwerking die door Stone wordt uitgevoerd bij het uitvoeren van ITAD-services. Mocht de klant op de hoogte zijn van aanvullende categorieën of doeleinden, dan moet de klant deze aan Stone identificeren voordat de levering van ITAD-services begint.
Type Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens
Categorieën van betrokkenen Werknemers, publiek, klanten, leveranciers, studenten, kinderen
Doel van de verwerking Veilig wissen van gegevens op IT-apparatuur of media of vernietiging van apparatuur of media wanneer wissen niet mogelijk is
Duur van de verwerking  Verwerkt binnen 25 werkdagen na aankomst op de verwerkingsfaciliteit
10.5. Wanneer Stone zich bewust wordt (of redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn) van een feitelijke of vermoede Inbreuk op Persoonsgegevens, zal het: 10.5.1. de Klant zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur op de hoogte stellen, inclusief details over hoe de inbreuk plaatsvond en welke Persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd; 10.5.2. alle maatregelen implementeren die nodig zijn om de veiligheid van gecompromitteerde Persoonsgegevens te herstellen; en 10.5.3. de klant helpen bij het doen van kennisgevingen aan het Britse Information Commissioner's Office en de betrokken Betrokkenen. 10.6. Behalve voor zover vereist door Toepasselijk recht, zal Stone bij beëindiging van een Contract om welke reden dan ook, of eerder indien de Klant hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven, de Verwerking van alle Persoonsgegevens staken en deze retourneren en / of permanent en veilig vernietigen, zodat het is niet langer opvraagbaar (zoals schriftelijk voorgeschreven door de Klant) alle Persoonsgegevens en alle kopieën in zijn bezit of beheer (en het zal de Klant een certificaat bezorgen dat is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger om te bevestigen dat hij dit heeft gedaan). Indien de klant een dergelijk verzoek indient voorafgaand aan de beëindiging van een Contract, en het dient om de verplichtingen van Stone daaronder te verhinderen of te voorkomen, zal het Contract worden voortgezet ondanks dergelijke verminderde prestaties, en zullen de kosten die zijn betaald of die zullen worden betaald niet daardoor worden beïnvloed. 11. VEILIGHEID VAN VERWERKING EN SERVICENIVEAUS 11.1. Stone garandeert dat het passende technische en organisatorische maatregelen neemt om een passend beschermingsniveau voor de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke te waarborgen dat overeenkomt met het risico. Hierbij moet rekening worden gehouden met de stand van de techniek, implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, evenals de variërende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Deze maatregelen omvatten onder meer de volgende: 11.1.1. Het pseudonimiseren en versleutelen van gegevens; 11.1.2. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de systemen, diensten en gegevens van de controller permanent te waarborgen in verband met de verwerking; 11.1.3. Een proces voor de regelmatige beoordeling, beoordeling, evaluatie en bewijs van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen met het oog op het waarborgen van de beveiliging van de verwerking. 11.2. Stone verbindt zich ertoe, voorafgaand aan de aanvang van de verwerking van de Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke, op verzoek aan de Verantwoordelijke het bewijs te leveren dat zij de gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de gegevens die worden verwerkt te beschermen. Dit bewijs zou de accreditatie van zijn gegevensverwerkingsdienst kunnen zijn door een door de industrie erkend accreditatieschema. Stone verbindt zich ertoe deze gedurende de looptijd van het Contract te onderhouden. 11.3. Stone verbindt zich ertoe dat naarmate technologie en bedreigingen evolueren, door middel van voortdurende beoordeling, de technische en organisatorische maatregelen op hun geschiktheid zullen worden beoordeeld. Vanwege deze beoordeling is het Stone toegestaan alternatieve, adequate maatregelen te nemen, indien deze niet onder het beveiligingsniveau van de bij aanvang van de Overeenkomst overeengekomen maatregelen vallen. Alle alternatieve maatregelen zijn onderworpen aan de voorgaande clausules van deze overeenkomst en worden voorgelegd aan de Verantwoordelijke volgens 11.1 en 11.2. 11.4. Stone streeft ernaar om te voldoen aan de hieronder gedefinieerde serviceniveaus:
Omschrijving Service Level
Alle ophaalverzoeken worden binnen 48 uur na ontvangst bevestigd 95%
Beantwoord een standaardvraag binnen 24 uur 95%
Standaard ophaling binnen 10 werkdagen 95%
Afgifte van het verwijderingscertificaat binnen 5 werkdagen na verwijdering 95%
Verwerking voltooid binnen 25 werkdagen na ontvangst van het apparaat op de verwerkingsfaciliteit 95%
Uitgifte van Asset Management Report (indien gevraagd) binnen 5 werkdagen na verwerking 95%
11.5. De prestaties worden gecontroleerd door Stone om ervoor te zorgen dat de service voldoet aan de gedefinieerde serviceniveaus. De klant kan maximaal één beoordelingsvergadering per kalendermaand vragen om de prestaties te beoordelen. 11.6. Kennisgevingen van klachten met betrekking tot serviceniveaus moeten in eerste instantie worden ingediend bij de contactpersoon van de Stone-administratie die wordt vermeld in sectie 19. 12. WET VRIJHEID VAN INFORMATIE 12.1. Als de klant een verzoek ontvangt op grond van de Freedom of Information Act 2000 (" FOIA ") of een vergelijkbare wetgeving die de openbaarmaking van informatie die hij bezit met betrekking tot Stone kan vereisen (ongeacht of dergelijke informatie vertrouwelijke informatie is of niet), moet de klant zal Stone onmiddellijk informeren over: 12.1.1. de aanvraag; 12.1.2. de mening van de Klant over het al dan niet bekendmaken van informatie met betrekking tot Stone; 12.1.3. of (en zo ja, wanneer) de Klant voornemens is de openbaarmaking te doen. Indien de Klant in eerste instantie niet van plan is de openbaarmaking te doen, maar later van gedachten verandert, zal de Klant Stone hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 12.2. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen informatie zal onthullen met betrekking tot of verstrekt door Stone als een van de uitzonderingen op de verplichtingen om informatie te verstrekken onder FOIA (of gelijkaardige wetgeving) van toepassing is. 12.3. De klant zal Stone ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen dat hij van plan is om informatie vrij te geven, voorafgaand aan het vrijgeven van informatie onder FOIA (of gelijkaardige wetgeving). 12.4. De Klant stemt ermee in Stone op de hoogte te houden van de voortgang van elk verzoek waarop deze clausule 12 betrekking heeft. 12.5 Als de klant de hulp van Stone nodig heeft bij het afhandelen van een verzoek dat de klant mogelijk ontvangt onder FOIA of een soortgelijke wetgeving, stemt de klant ermee in om Stone de redelijke kosten te betalen die zijn gemaakt om de klant te helpen, inclusief de betaling voor zowel de personeelstijd die is besteed aan het verlenen van de hulp als eventuele uitbetalingen en kosten die Stone maakt. 13. Beperking van aansprakelijkheid 13.1. Alle verklaringen of garanties (hetzij schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet door de wet, gewoonterecht of anderszins) behalve degene die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, worden hierbij uitgesloten. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, geeft Stone geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet, wettelijk en / of anderszins), en is Stone niet aansprakelijk met betrekking tot de geschiktheid van de Goederen, Diensten of in licentie gegeven. Software voor welk doel dan ook, ongeacht of een dergelijk doel aan Stone is bekendgemaakt. 13.2. De volgende bepalingen beschrijven de volledige financiële aansprakelijkheid van beide partijen (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de andere partij met betrekking tot: 13.2.1. elke schending van deze voorwaarden, op welke manier dan ook; en 13.2.2. elke voorstelling, verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief nalatigheid) die voortvloeit uit of in verband met een Contract. 13.3. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Stone of de klant uit voor: 13.3.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers; 13.3.2. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; en 13.3.3. enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving. 13.4. In het geval van een verzuim door Stone, zal de aansprakelijkheid van Stone met betrekking tot verlies of schade aan materiële eigendommen van de klant niet hoger zijn dan £100.000. 13.5. Behoudens clausules 13.3 en 13.4, zal de aansprakelijkheid van Stone met betrekking tot directe verlies of schade onder een Contract in een periode van 12 maanden niet hoger zijn dan: 13.5.1. een bedrag gelijk aan de totale Kosten die door de Klant zijn betaald en betaalbaar zijn aan Stone onder een dergelijk Contract gedurende de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim, of 13.5.2. £500.000 die aansprakelijkheid ontstaat echter met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken of schending van wettelijke plichten. 13.6. Onder voorbehoud van clausule 13.3, zal Stone in geen geval aansprakelijk zijn jegens de klant (hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins): 13.6.1. voor welk verlies dan ook (inclusief verlies van gegevens of verliezen als gevolg van schending van de vertrouwelijkheid) als gevolg van de uitvoering van de ITAD-services, op voorwaarde dat dergelijke services materieel zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Servicespecificatie; 13.6.2. voor enige schade veroorzaakt door fouten of weglatingen in enige informatie, instructies of scripts die door de Klant aan Stone zijn verstrekt, of door acties die door Stone op aanwijzing van de Klant zijn ondernomen; 13.6.3. voor enig verlies dat niet direct en natuurlijk voortvloeit uit de normale gang van zaken uit zijn eigen handelen of nalaten; 13.6.4. voor enig verlies van winst, inkomsten, gebruik, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of kansen of reputatieschade; 13.6.5. voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade; 13.6.6. voor zover enige vertraging bij het uitvoeren of niet nakomen van de verplichtingen van Stone te wijten is aan het niet nakomen door de Klant van zijn eigen verplichtingen onder een Contract of als vertraging het gevolg is van het niet voldoen aan redelijke verzoeken van Stone om instructies door de Klant. , informatie of actie die het vereist om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen; of 13.6.7. voor de gevolgen van enig handelen of nalaten van de Klant of het Klantpersoneel. 14. Looptijd en beëindiging 14.1. Elk Contract begint op de Ingangsdatum en loopt door voor de duur vermeld in de relevante Order (of totdat de levering van Goederen / uitvoering van Diensten is voltooid) (de " Initiële termijn "), tenzij beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan. 14.2. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover zij beschikt, kan elke partij het betreffende Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien: 14.2.1. de andere partij een bedrag dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is niet op de vervaldag betaalt en in gebreke blijft binnen 10 werkdagen nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld om een dergelijke betaling te verrichten; 14.2.2. de andere partij begaat een wezenlijke schending van enige andere voorwaarde van het Contract waarvan de schending onherstelbaar is of (indien herstelbaar) er niet in slaagt deze te verhelpen binnen een termijn van 10 Werkdagen nadat hij daartoe schriftelijk in kennis is gesteld (deze clausule 14.2.2 is alleen van toepassing als Servicecredits niet van toepassing zijn); of 14.2.3. de andere partij schendt herhaaldelijk een van de voorwaarden van het Contract op een manier die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat zijn gedrag in strijd is met de intentie of het vermogen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van het Contract. 14.3. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Stone beschikt, kan Stone elk Contract beëindigen als zich een Insolventiegebeurtenis voordoet. 14.4. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover het beschikt, kan Stone elk Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant als er een wijziging is in de zeggenschap over de Klant (in de zin van sectie 1124 van de Wet op de vennootschapsbelasting 2010) . 14.5. Onverminderd het eventuele recht op beëindiging dat Stone mogelijk heeft, heeft Stone het recht om Services zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten als: 14.5.1. er is een verzuim aan de zijde van de Klant; of 14.5.2. een van de gebeurtenissen uiteengezet in clausules 14.2, 14.3 of 14.4 vindt plaats met betrekking tot de Klant. 14.6. Stone kan een beroep doen op de opschorting om haar te ontheffen van de nakoming van een van zijn verplichtingen in elk geval voor zover de opschorting de nakoming door Stone van een van zijn verplichtingen verhindert of vertraagt en Stone is niet aansprakelijk voor enige kosten of geleden of geleden verliezen of opgelopen door de Klant die direct of indirect het gevolg is van een tekortkoming of vertraging door Stone om een van zijn verplichtingen uit te voeren zoals uiteengezet in deze clausule. Stone heeft het recht om gedurende de periode van enige opschorting te weigeren een door Stone gebruikt IP-adres vrij te geven dat door de Klant wordt gebruikt. 14.7. Wanneer Stone het recht verwerft om Diensten op grond van een Contract te beëindigen of op te schorten op grond van deze clausule14, zal dit recht zich uitstrekken tot alle andere Contracten die zijn gesloten tussen de partijen waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen, hetzij voorafgaand aan of volgend op het Contract waaronder het recht op beëindiging of opschorting ontstaan. 14.8. De klant kan het contract onmiddellijk beëindigen als er een duidelijke prijsfout is zoals beschreven in clausule 6.3. 15. Gevolgen van beëindiging 15.1. Bij beëindiging om welke reden dan ook: 15.1.1. alle rechten die op grond van het contract aan de klant zijn verleend, komen te vervallen; 15.1.2. voor alle duidelijkheid: alle rechten die aan de klant zijn verleend onder een eindgebruikersovereenkomst blijven in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomst; 15.1.3. de Klant zal alle activiteiten staken die door het Contract zijn toegestaan; en 15.1.4. de Klant zal alle aan Stone verschuldigde bedragen (inclusief bedragen op basis van tijd en materiaal voor onderhanden werk) onmiddellijk betalen zonder verrekening of aftrek. 15.2. Onder voorbehoud van de verplichtingen van Stone met betrekking tot elk ander Contract dat van kracht blijft: 15.2.1. elke partij zal apparatuur, eigendommen, documentatie en andere items (en alle kopieën daarvan) die toebehoren aan de andere partij retourneren en niet verder gebruiken; en 15.2.2. op voorwaarde dat alle aan Stone's Group verschuldigde bedragen van de Customer's Group zijn betaald, zal Stone aan de klant via Stone 'FTP-site een kopie van alle klantgegevens in een algemeen leesbaar elektronisch formaat beschikbaar stellen voor een periode van niet meer dan 6 dagen na beëindiging . Na een dergelijke periode kan Stone alle Klantgegevens permanent verwijderen die zich op zijn systemen bevinden. 16. gebruik van derden 16.1. Stone behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden bij het leveren van de ITAD-diensten. Dergelijke derde partijen zullen ofwel geaccrediteerd zijn volgens de ADISA-normen of, in het geval van niet door ADISA geaccrediteerde derde partijen, zullen hun operationele procedures grondig worden gecontroleerd door Stone en gesanctioneerd door ADISA om te worden opgenomen op de lijst van goedgekeurde leveranciers. 16.2. Hieronder volgen specifieke gebieden waarin Stone momenteel gebruikmaakt van derden:
Oppervlakte Details
Transportdiensten In periodes waar veel vraag naar is, zal Stone gebruik maken van de diensten van een professioneel transportbedrijf met een wagenpark met een veiligheidsniveau dat in overeenstemming is met onze eigen normen.
16.3. Details van de huidige Derden die door Stone worden gebruikt bij het leveren van ITAD-diensten zullen op verzoek aan de Klant worden verstrekt. 17. opdracht 17.1. Geen van de partijen mag vrijelijk alle of enige van haar rechten of verplichtingen onder een Contract toewijzen, uitbesteden, in rekening brengen of anderszins op een andere manier handelen zonder de toestemming van de andere partij, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd. 17.2. De Klant stemt ermee in dat hij zal samenwerken en alle zaken zal ondernemen op kosten en kosten van Stone die nodig zijn om een Contract of delen daarvan te vernieuwen of toe te wijzen aan een derde partij wanneer daarom wordt gevraagd door de Klant. 18. Overmacht 18.1. Geen van de partijen zal een contract schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet nakomen van enige van zijn verplichtingen onder dat contract als een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten zijn redelijke controle liggen, inclusief stakingen; uitsluitingen of andere industriële geschillen (behalve met betrekking tot de eigen werknemers van die partij); actie van God; oorlog; herrie; burgerlijke commotie; naleving van enige wet of overheidsopdracht, regel, regelgeving of richtlijn; ongeluk; brand, overstroming, storm, epidemie of pandemie. In dergelijke omstandigheden heeft de betrokken partij recht op een redelijke verlenging van de tijd voor het nakomen van dergelijke verplichtingen, op voorwaarde dat als de periode van vertraging of niet-nakoming twee maanden duurt, de niet-getroffen partij het relevante contract kan beëindigen (samen met eventuele andere overeenkomst tussen de partijen) door middel van een schriftelijke kennisgeving van 10 werkdagen aan de andere partij. 19. Mededelingen 19.1. Stone-contacten die relevant zijn voor de ITAD-services zijn:
Functionaris voor gegevensbescherming Chris Hykin ([email protected]) Technical Services Director
Recycling Administratie Becky Akers ( [email protected] ) Recycling Coördinator
19.2. De klant dient contactnamen en e-mailadressen op te geven voor rollen die gelijkwaardig zijn aan die hierboven beschreven in de organisatie van de klant, met 10 werkdagen na verzending van een bestelformulier. 19.3. Eventuele wijzigingen in genoemde contactpersonen moeten zo snel mogelijk aan de andere partij worden meegedeeld. 19.4. Een kennisgeving die ingevolge het contract wordt gedaan, moet schriftelijk zijn, gericht aan de vestigingsplaats van de relevante partij, gericht aan de met name genoemde personen die geschikt zijn voor de aangelegenheid die wordt gecommuniceerd en zal: (i) persoonlijk worden afgeleverd; (ii) verzonden per e-mail; of (iii) verzonden via een vooraf betaalde speciale levering. 19.5. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: 19.5.1. indien persoonlijk bezorgd, op het moment van bezorging; 19.5.2. in het geval van e-mail, op het moment van verzending, op voorwaarde dat een afleveringsbevestiging is verkregen waaruit blijkt dat de e-mail is afgeleverd; en 19.5.3. in het geval van een speciale levering, de datum waarop de levering plaatsvindt, zoals blijkt uit de bevestiging van de Royal Mail, met dien verstande dat, als de ontvangst niet binnen de normale kantooruren op een werkdag valt, de levering wordt geacht te zijn wanneer het bedrijf de volgende keer begint op de plaats van ontvangst. 20. Geschillenbeslechting 20.1. Als er een geschil ontstaat uit of in verband met deze Voorwaarden of de uitvoering, geldigheid of afdwingbaarheid van een Contract (een "Geschil"), zullen de partijen de procedure volgen die in dit artikel 20 wordt uiteengezet: 20.1.1. elke partij zal de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van het geschil, met vermelding van de aard en de volledige bijzonderheden (een "Geschillenkennisgeving"), samen met relevante ondersteunende documenten. Na ontvangst van de Geschillenkennisgeving zullen de partijen te goeder trouw proberen het Geschil op te lossen; en 20.1.2 als de partijen om welke reden dan ook niet in staat zijn om het geschil binnen 20 Werkdagen na de betekening van de Geschillenkennisgeving op te lossen, zullen de partijen proberen het geschil te beslechten door bemiddeling in overeenstemming met de CEDR-modelbemiddelingsprocedure. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, wordt de mediator benoemd door CEDR Solve. Om de bemiddeling te starten, moet een partij een schriftelijke kennisgeving (een "ADR-kennisgeving") doen aan de andere partij bij het geschil en om bemiddeling verzoeken. Een kopie van de ADR-kennisgeving moet naar CEDR Solve worden gestuurd. De bemiddeling start niet later dan 10 Werkdagen na de datum van de ADR-kennisgeving. 20.2. Als het geschil niet binnen 1 maand na de aanstelling van de bemiddelaar is opgelost, kan elke partij een gerechtelijke procedure starten, maar met dien verstande dat niets in deze clausule 20.2 een van beide partijen belet om door te gaan met een manier van alternatieve geschillenbeslechting zoals schriftelijk overeengekomen. van tijd tot tijd, of te allen tijde een voorlopige voorziening of andere voorlopige voorziening zoeken als zij redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om onherstelbare schade te voorkomen. 21. Algemeen 21.1. Een natuurlijke of rechtspersoon die geen partij is bij het contract heeft op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen rechten om de voorwaarden ervan af te dwingen. Deze clausule verandert niets aan enig recht of rechtsmiddel van een persoon dat bestaat of beschikbaar is op een andere manier dan op grond van die wet. 21.2. Variaties: 21.2.1. Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is elke variatie, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, aan het Contract alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Stone. [wijzigingsprocedure invoegen] 21.2.2. Een verklaring van afstand van enig recht is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen verzuim of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder het Contract of door de wet vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch belet of beperkt de verdere uitoefening ervan. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Tenzij specifiek anders bepaald, zijn de rechten die voortvloeien uit het Contract cumulatief en sluiten de rechten voorzien door de wet niet uit. 21.3. De constructie, geldigheid en uitvoering van elk contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. 21.4. Geen enkele vertraging of nalatigheid door de Klant bij het uitoefenen van een van zijn rechten of rechtsmiddelen onder een Contract of onder een Toepasselijk recht bij welke gelegenheid dan ook, zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van of een belemmering voor de uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of enig ander recht of rechtsmiddel. bij een andere gelegenheid. 21.5. In het geval dat een bepaling van een Contract nietig of niet-afdwingbaar is op grond van een bepaling van het Toepasselijk recht, zal het worden verwijderd en zullen de overige bepalingen hiervan volledig van kracht blijven en, indien nodig, zo worden gewijzigd zoals zal zijn. noodzakelijk is om voor zover mogelijk uitvoering te geven aan de oorspronkelijke bedoeling van het Contract. 21.6. Niets in een Contract is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen de partijen te vormen, noch vormt een partij de agent van de andere partij voor welk doel dan ook. Geen enkele partij heeft de bevoegdheid om op te treden als agent voor, of om de andere partij op enigerlei wijze te binden. 21.7. Elke partij verbindt zich jegens de andere partij dat zij niet, en zal ervoor zorgen dat haar werknemers, tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen onder een contract, niet willens en wetens deelnemen aan enige activiteit die een schending van de Bribery Act 2010 zou inhouden en dat zij een nalevingsprogramma dat is ontworpen om de naleving van de voorwaarden van de Bribery Act 2010 te waarborgen en beschikt over adequate procedures en zal deze in stand houden om te voorkomen dat een van haar externe aannemers of onderaannemers gedrag onderneemt dat zou leiden tot een strafbaar feit onder de Bribery Act 2010. Bijlage 1: Verklaring van capaciteit voor gegevensopschoning Om op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen, behoudt Stone zich het recht voor om de inhoud van deze Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is op aanvraag verkrijgbaar.