Overview
Qsan XCubeNAS XN7012R - NAS server - 24 TB
  • SED
  • Smart snapshot retention
  • Rsync
  • AES256 encryption
  • Quota
  • Storage for virtualization